Erik­sens løn­bom­be

Chri­sti­an Erik­sen ind­led­te sa­e­so­nen med at de­to­ne­re en løn­bom­be over for Tot­ten­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

De her be­løb er for la­engst stop­pet med at for­ar­ge mig. Chri­sti­an Erik­sen gør ba­re, hvad al­le an­dre løn­mod­ta­ge­re gør – at få mest mu­ligt ud af de­res løn­for­hand­lin­ger Mor­ten Bruun

Dan­ske Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham spil­le­de i går 1-1 på ude­ba­ne mod Ever­ton i klub­bens før­ste kamp i sa­e­so­nen. Dan­ske­ren le­ve­re­de en ret ano­nym ind­sats i op­gø­ret, hvor Chri­sti­an Erik­sen los­se­de et fris­park fra kan­ten af må­l­fel­tet li­ge over mål som det mest i iøj­ne­fal­den­de. Okay, 1-1 ude mod Ever­ton er god­kendt, men det er Chri­sti­an Erik­sens løn­krav i de i gang­va­e­ren­de for­hand­lin­ger an­gi­ve­ligt ik­ke ble­vet.

Så­le­des for­tal­te avi­sen The Te­le­graph i går, at for­hand­lin­ger­ne om en for­la­en­gel­se af dan­ske­rens nu­va­e­ren­de kon­trakt er brudt sam­men. Det skul­le va­e­re sket, da Chri­sti­an Erik­sens agent, hol­la­en­de­ren Mar­tin Schoots, pra­e­sen­te­re­de Tot­ten­hams be­sty­rel­ses­for­mand Da­ni­el Levy for et løn­krav ud over det sa­ed­van­li­ge på de kan­ter.

Her skul­le Chri­sti­an Erik­sens agent an­gi­ve­ligt ha­ve for­langt en løn­stig­ning fra nu­va­e­ren­de 300.000 kroner om ugen til svim­len­de 1,3 mil­li­o­ner kroner ugent­ligt.

Løn­stig­nin­gen vil gø­re Chri­sti­an Erik­sen til Tot­ten­hams su­ve­ra­ent bedst be­tal­te spil­ler, hvor stjer­ne­ke­e­pe­ren Hu­go Ll­o­ris li­ge nu top­per løn­hie­rar­ki­et med an­slå­e­de 700.000 kroner om ugen.

Da­ni­el Levy er kendt som en hård hund i øko­no­mi­ske for­hand­lin­ger samt til­ha­en­ger af et yderst stramt løn­loft. Og da Chri­sti­an Erik­sens kon­trakt først ud­lø­ber om to år, har han for­ment­lig ik­ke travlt med at buk­ke sig for fyn­bo­ens krav, der vil spra­en­ge Tot­ten­hams løn­loft.

BT var i går i kon­takt med Chri­sti­an Erik­sens agent, Mar­tin Schoots. Han af­vi­ser, at der er hold i hi­sto­ri­en om, at han og Erik­sen er grå­di­ge ef­ter pen­ge.

»I de ot­te og et halvt år, jeg har ar­bej­det sam­men med Chri­sti­an, har vi al­drig kom­men­te­ret på for­hand­lin­ger om kon­trak­ter, og vi vil ik­ke gø­re en und­ta­gel­se her, selv­om vi bli­ver kon­fron­te­ret med nog­le sjove ryg­ter på in­ter­net­tet. Det ene­ste, jeg kan si­ge, er, at hvis pen­ge hav­de va­e­ret det vig­tig­ste for os, så hav­de Chri­sti­an al­drig ta­get til Ajax i før­ste om­gang. Den­gang han var 16 år, var vi i kon­takt med klub­ber som Bar­ce­lo­na, Chel­sea og AC Milan,« skri­ver Schoots til BT i en sms og fort­sa­et­ter:

»Hvis pen­ge hav­de va­e­ret det vig­tig­ste, hav­de Chri­sti­an ik­ke skif­tet til Tot­ten­ham for tre år si­den. Her var der in­ter­es­se for ham fra nog­le af de ri­ge­ste klub­ber i ver­den. Men Tot­ten­ham var den ene­ste klub, han vil­le til, og han er glad,« slut­ter agen­ten.

Chri­sti­an Erik­sen har ud­vik­let sig til en vig­tig spil­ler i Tot­ten­ham de se­ne­ste år. Men mon ik­ke, en del af Tot­ten­hams fans al­li­ge­vel vil me­ne, at dan­ske­ren ik­ke bør top­pe løn-hie­rar­ki­et for­an me­re af­gø­ren­de spil­le­re som Har­ry Ka­ne, Hu­go Ll­o­ris, To­by Al­derwei­reld og De­le Ali. Sidst­na­evn­te har end­da skub­bet Chri­sti­an Erik­sen va­ek fra po­si­tio­nen bag an­gri­be­ren og ud på ven­stre­kan­ten.

Den dan­ske eks­pert­kom­men­ta­tor Mor­ten Bruun me­ner dog ik­ke, at Chri­sti­an Erik­sens løn­krav er uri­me­li­ge.

»De her be­løb er for la­engst stop­pet med at for­ar­ge mig. Chri­sti­an Erik­sen gør ba­re, hvad al­le an­dre løn­mod­ta­ge­re gør – at få mest mu­ligt ud af de­res løn­for­hand­lin­ger,« si­ger han og til­fø­jer:

»Hvis det er mu­ligt for Chri­sti­an Erik­sen at få me­re i løn end Har­ry Ka­ne, er det ba­re godt for­hand­let af ham og dår­ligt af Ka­ne.«

Det vil­de løn­krav kun­ne må­ske og­så tol­kes i den ret­ning, at Chri­sti­an Erik­sen med fuldt over­la­eg vil gø­re en kon­trakt­for­la­en­gel­se umu­lig og der­med grund­la­eg­ge sin egen exit fra Lon­don-klub­ben.

Den kob­ling har Mor­ten Bruun sva­ert ved at få øje på.

»Det vil jeg ik­ke si­ge, men han vil åben­bart ha­ve sig godt be­talt for at bli­ve i Tot­ten­ham. Jeg me­ner ik­ke, at du kan tol­ke det i en be­stemt ret­ning, und­ta­get at hans løn li­ge nu ik­ke af­spej­ler hans ni­veau,« si­ger Mor­ten Bruun, der til gen­ga­eld rå­der sin lands­mand til at bli­ve, hvor han er.

»Helt grund­la­eg­gen­de me­ner jeg, at Chri­sti­an Erik­sen er det rig­ti­ge sted, og jeg vil ik­ke an­be­fa­le ham at ta­ge an­dre ste­der hen. Tot­ten­ham er et spa­en­den­de sted at va­e­re, hvor der og­så kom­mer et nyt sta­dion. Der er ik­ke man­ge adres­ser, der er fe­de­re end Tot­ten­hams i øje­blik­ket,« si­ger Mor­ten Bruun.

FOTO: REU­TERS

Chri­sti­an Erik­sen le­ve­re­de ik­ke no­gen pran­gen­de pra­e­sta­tion i Tot­ten­hams Pre­mi­er Le­ague-pre­mi­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.