961 kom­men­ta­rer

BT - - DEBAT -

DET ØDELAEGGER FERIEN Char­lot­te Al­bech Ras­mus­sen På face­book.com/ditbt

Vi har i fle­re år holdt fe­rie sam­me sted, og i år var det slemt! Klok­ken seks om mor­ge­nen var der ik­ke en plads til­ba­ge ved po­o­len! Jeg står selv tid­ligt op og lig­ger ved stran­den he­le da­gen, og jeg vil der­for godt ha­ve en sol­stol. Men jeg bli­ver der og­så. Min mand og jeg var desva­er­re nødt til at spi­se mor­gen­mad hver for sig for at kun­ne be­hol­de vo­res plads på stran­den! Og det er jo ik­ke fe­rie! Men en nød­ven­dig­hed, hvis vi vil ha­ve en plads. Jeg me­ner, at pro­ble­met kun­ne lø­ses ved, at man be­ta­ler for to lig­ge­sto­le og en pa­ra­sol for en uge ad gan­gen. Er man på tur en dag, kan an­dre be­nyt­te sig af plad­ser­ne.

DET SKAL FORBYDES Hei­di Løk­ke Stou­gaard Hjør­ne På face­book.com/ditbt

Nej! Det er ab­so­lut ik­ke i or­den. Jeg er li­ge kom­met hjem fra fe­rie. Lil­le hyg­ge­ligt ho­tel. Klok­ken 07.30 kun­ne min søn og jeg se fra vo­res bal­kon, at al­le sol­sen­ge var ’re­ser­ve­ret’. Nog­le kom ik­ke til ’de­res’ plads før over mid­dag. Det skul­le sim­pelt­hen forbydes.

DE SKAL BA­RE FJERNES Me­gan Ju­ne Jor­gen­sen På face­book.com/ditbt

Den­gang jeg var lil­le, var vi på fe­rie i Tyr­ki­et. Vi var to voks­ne og tre børn. Folk lag­de de­res hånd­kla­e­der på lig­ge­sto­le­ne al­le­re­de om af­te­nen, så de kun­ne kom­me ned, når de ly­ste­de om mor­ge­nen/for­mid­da­gen. Det blev min far tra­et af, så han gik der­ned me­get sent om af­te­nen og fjer­ne­de al­le hånd­kla­e­der­ne på al­le lig­ge­sto­le­ne. En af­ten blev han dog op­da­get, og folk kald­te ham ’fan­to­met’. Han var kold i rø­ven og fjer­ne­de folks hånd­kla­e­der, hvis de ik­ke brug­te lig­ge­sto­len, så de ,som skul­le bru­ge en, kun­ne kom­me til.

VI FJERNER HÅNDKLAEDET Tanja Han­sen På face­book.com/ditbt

Det er sinds­sygt, som folk står i kø for at ra­e­se ind og re­ser­ve­re en lig­ge­stol, men sjovt er det at føl­ge fra al­ta­nen. Vi flyt­ter ba­re hånd­kla­e­der­ne, når vi kom­mer ned, så­fremt per­so­ner­ne ik­ke er ved po­o­len.

SMID DET I PO­O­LEN Bri­an Fal­le­sen På face­book.com/ditbt

God stil er egent­lig ba­re at smi­de de hånd­kla­e­der i po­o­len! Det er da ek­stremt egoi­stisk at tro, at man ’ejer’ de sol­sen­ge på ho­tel­let. At la­eg­ge et hånd­kla­e­de når so­len står op og så først selv bru­ge sto­len om for­mid­da­gen el­ler om ef­ter­mid­da­gen, ba­re for­di man li­ge skal på ud­flugt først. Skidt indstil­ling. Så smid du ba­re syn­der­nes hånd­kla­e­de i po­o­len.

FOR FÅ LIG­GE­STO­LE Lis En­gell På face­book.com/ditbt

Det kun­ne va­e­re et tegn på for få sol­sto­le. Det må va­e­re til­ladt at gå va­ek fra lig­ge­sto­len for at spi­se f.eks. At re­ser­ve­re en lig­ge­stol til om ef­ter­mid­da­gen på solsi­den og lig­ge på en an­den stol imens er diskva­li­fi­ce­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.