Kan vi reg­ne med dig, Thu­le­sen Da­hl?

ANE HALSBOE-JØRGENSEN Fol­ke­tings­med­lem (S)

BT - - DEBAT -

Ef­ter­å­rets po­li­ti­ske valg er klart: Frem­tids­sik­re vo­res vel­fa­erd el­ler for­gyl­de de ri­ge­ste med end­nu en skat­te­let­tel­se.

Hvis vi skal kun­ne kon­kur­re­re med uden­land­sk ar­bejds­kraft, må og skal vi ha­ve go­de er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, AMU-kur­ser og hur­ti­ge ve­je fra ufag­la­ert til fag­la­ert.

Hvis vi skal ha­ve en va­er­dig al­der­dom for al­le dan­ske­re, må og skal vi fin­de fle­re pen­ge, når der kom­mer fle­re ae­l­dre.

Og hvis vi vil ud­dan­ne de kvik­ke­ste ho­ve­d­er i ver­den, så skal vi in­ve­ste­re i bå­de dag­in­sti­tu­tio­ner og sko­ler, så vo­res børn blom­strer og bli­ver dyg­ti­ge.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger ja til ud­dan­nel­se og vel­fa­erd. Og der­for si­ger vi nej til skat­te­let­tel­ser.

Den go­de nyhed er, at vi har et klart fler­tal for vel­fa­erd og imod skat­te­let­tel­ser.

Men det kra­e­ver, at Dansk Fol­ke­par­ti hol­der sit ord. Li­ge nu vak­ler Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Først sag­de han klart nej, nu mum­ler han, at skat­te­let­tel­ser må­ske er o.k. al­li­ge­vel.

Jeg si­ger: Hold nu fast! Lad os stå sam­men og stem­me for vel­fa­erd.

Løb ik­ke fra di­ne ord, Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.