La­ek­ker pizza på grønt­sags­bund

Sundt og la­ek­kert er ik­ke mod­sa­et­nin­ger. Lav for ek­sem­pel en pizza på blom­kåls­bund. BTs grønt­sagskok lover, at den er li­ge så ’fed­tet’, som en pizza bør va­e­re

BT - - SØNDAG - Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Blom­kål og pizza er na­ep­pe to ord, du nor­malt for­bin­der. Men den er god nok. BTs grønt­sagskok vil ha­ve dig til at la­ve en pizza med blom­kåls­bund.

»De fle­ste er lidt skep­ti­ske, når de hø­rer om pizza med blom­kåls­bund før­ste gang. Det ly­der na­e­sten lidt for hyste­risk sundt. Og når man rig­tig har lyst til pizza, er det ik­ke li­ge blom­kål, der står øverst på li­sten,« er­ken­der Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Ik­ke de­sto min­dre er det ne­top en pizza­bund la­vet af blen­det rå blom­kål, som ind­går i den­ne uges op­skrift i BTs Madsko­le. En pizza­op­skrift, der in­de­hol­der langt fle­re grønt­sa­ger end en tra­di­tio­nel pizza, men som al­li­ge­vel sma­ger af det, vi ken­der og for­ven­ter.

»Man­ge har et na­e­sten re­li­gi­øst for­hold til, hvor­dan de­res pizza skal sma­ge. Men fak­tisk ram­mer den­ne pizza sma­gen ret godt. Bun­den bli­ver ik­ke helt så sprød som en al­min­de­lig hve­de­mels­bund, men fyl­det er nøj­ag­tig det sam­me, som man el­lers vil­le put­te på,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler om to­matsovsen, osten og ser­ra­noskin­ken på top­pen.

»Den er mindst li­ge så ’fed­tet’ i sma­gen som al­min­de­lig pizza,« lover hun. Den fed­te­de smag vil de fa­er­re­ste af os und­va­e­re, når vi får lyst til fast­food­ret­ter. Men iføl­ge Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler er der man­ge af di­ne ynd­lings­ret­ter, du sag­tens kan ’grønt­sag­fi­ce­re’ uden at de mi­ster de­res fed­tet­hed.

»Man kan og­så grønt­sag­fi­ce­re bur­ge­re ved for ek­sem­pel at bru­ge po­r­to­bel­losvam­pe i ste­det for bur­ger­bol­ler, el­ler la­ver frit­ter af sel­le­ri, gra­eskar el­ler lig­nen­de,« for­kla­rer hun.

Den stør­ste for­skel på til­be­red­nin­gen af Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­lers grøn­ne pizza og ga­engs pizza er må­den, du la­ver bun­den på. Den skal nem­lig for­ba­ges, in­den fyl­det kom­mer på.

»Det kra­e­ver lidt for­be­re­del­se, men ik­ke me­re, end hvis du selv slog en dej op,« ga­ran­te­rer hun.

Fak­tisk la­ves blom­kåls­bun­den med et tri­ck, der gør den nem­me­re at rul­le ud end en van­lig pizza­dej. Du rul­ler nem­lig blom­kåls­mas­sen ud mel­lem to styk­ker ba­ge­pa­pir. Når ‘dej­en’ er rul­let godt ud til kan­ter­ne, fjerner du for­sig­tigt det øver­ste styk­ke ba­ge­pa­pir.

»Og voila! Så har du en flot bund med en helt glat over­fla­de, som du nemt traekker over på ba­ge­pla­den,« for­kla­rer BTs grønt­sagskok.

Man­ge har et na­e­sten re­li­gi­øst for­hold til, hvor­dan de­res pizza skal sma­ge. Men fak­tisk ram­mer den­ne pizza sma­gen ret godt Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.