Fle­re kan få er­stat­ning

Bli­ver fly­et af­lyst, el­ler er det me­re end tre ti­mer for­sin­ket, har man som pas­sa­ger i me­re end ot­te ud af ti til­fa­el­de krav på er­stat­ning

BT - - REJSER - FLYFORSINKELSE Ole Ste­en Ox­gren | rej­ser@bt.dk

Tom­me lom­mer ef­ter ferien? Ja, sådan er det nok for man­ge. Men var dit fly var for­sin­ket i me­re end tre ti­mer el­ler må­ske li­ge­frem af­lyst, så har du go­de mu­lig­he­der for at få fyldt lom­mer­ne igen. Nye af­gø­rel­ser i Hø­jeste­ret og Østre Lands­ret samt nye ret­nings­linjer fra EU-Kom­mis­sio­nen sik­rer pas­sa­ge­rer­ne bed­re ret­tig­he­der, og der­for for­ven­ter adm. di­rek­tør i Flyforsinkelse.dk Jo­han Fug­mann, at op imod en halv mil­li­on dan­ske­re år­ligt vil ha­ve krav på kom­pen­sa­tion på grund af af­lys­nin­ger el­ler fly­for­sin­kel­ser.

Det er be­stemt ik­ke små­pen­ge, man som rej­sen­de har krav på. Alt ef­ter fly­ve­tu­rens la­eng­de ud­be­ta­les ty­pisk 250, 400 el­ler 600 eu­ro (ca. 1.900, 3.000 el­ler 4.500 kr.), og den gen­nem­snit­li­ge er­stat­ning er på ca. 2.700 kr. pr. per­son og 7.000 kr. pr. fa­mi­lie.

Man­ge for­sin­kel­ser

Pro­ble­met med for­sin­kel­ser og af­lys­nin­ger er stort. Iføl­ge Jo­han Fug­mann vi­ser tal fra Fligh­tStats, at ale­ne i juli var 178.000 fly for­sin­ke­de i Eu­ro­pa, mens na­e­sten 9.000 fly blev af­lyst. Fra København var over 2.000 fly for­sin­ke­de, og 80 blev af­lyst.

Skyl­des for­sin­kel­ser el­ler af­lys­nin­ger dår­ligt vejr, strej­ke el­ler ter­ror, har man ty­pisk ik­ke krav på er­stat­ning, li­ge­som vis­se tek­ni­ske fejl og­så fri­hol­der fly­sel­ska­ber­ne for at skul­le til lom­mer­ne.

Be­grun­del­sen ’tek­ni­ske fejl’ er med de nye dom­me og ret­nings­linjer ble­vet van­ske­li­ge­re at bru­ge for fly­sel­ska­ber­ne, hvil­ket har­mer di­rek­tør i bran­che­for­e­nin­gen Dansk Luft­fart Mi­cha­el Sva­ne:

»De nye af­gø­rel­ser er be­stemt ik­ke gå­et luft­far­tens vej, og vi er lodret ue­ni­ge i, at tek­ni­ske fejl ik­ke la­en­ge­re skal fri­hol­de sel­ska­ber­ne for er­stat­nings­pligt, hvis el­lers al­le ser­vi­ce­ef­ter­syn er over­holdt. Sam­ti­dig er det jo helt uhold­bart, at hvis man f.eks. har købt en fly­rej­se til 375 kr., så skal man kun­ne op­nå en er­stat­ning på må­ske 2.000 kr., for­di fly­et er et par ti­mer for­sin­ket,« for­kla­rer Mi­cha­el Sva­ne, der hel­ler ik­ke kan fo­re­stil­le sig, at op mod 500.000 dan­ske­re er be­ret­ti­get til er­stat­ning.

»Tal­let er kor­rekt,« fast­hol­der Jo­han Fug­mann, der si­den han star­te­de Flyforsinkelse.dk, har på­ta­get sig at for­sø­ge at skaf­fe kom­pen­sa­tion til over 125.000 pas­sa­ge­rer, hvil­ket er lyk­ke­des i 97 pct. af de hidtil af­gjor­te sa­ger.

Vil man som pas­sa­ger for­sø­ge at få er­stat­ning for af­lys­nin­ger el­ler for­sin­kel­ser, kan man va­el­ge at gå di­rek­te til det sel­skab, man fløj el­ler skul­le fly­ve med el­ler til Tra­fiks­ty­rel­sen.dk. Man kan og­så va­el­ge at gå til sel­ska­ber som Air­help.dk og Flyforsinkelse.dk, der ty­pisk skal ha­ve en fjer­de­del af er­stat­nin­gen for ar­bej­det. Ta­bes sa­gen er det gra­tis.

Husk kvit­te­rin­ger

I for­bin­del­se med for­sin­kel­ser ud­le­ve­rer de fle­ste sel­ska­ber ty­pisk ma­dog drik­ke­kupo­ner til de stran­de­de ga­e­ster – kupo­ner, som man of­te ik­ke når langt med i de dy­re­re luft­hav­ne.

Kø­ber man her­u­d­over ek­stra mad og drik­ke, skal man hu­ske kvit­te­rin­ger, da fly­sel­ska­ber­ne of­te og­så kom­mer til at re­fun­de­re dis­se ud­gif­ter, hvis ud­gif­ter­ne er in­den for ri­me­lig­he­dens gra­en­ser.

Op mod 500.000 dan­ske­re er hvert år be­ret­ti­get til at få kom­pen­sa­tion, hvis de­res fly er for­sin­ket el­ler af­lyst , ly­der det fra Flyforsinkelse.dk. Foto: Karl Ba­ron/Fli­ckr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.