Hi­sto­ri­ske Kro­a­tien

Gå på op­da­gel­se i snørk­le­de ga­der og smal­le gy­der i Splits gam­le by­ker­ne, og be­søg det 1.700 år gam­le Dio­cle­ti­ans Pa­lads. Pa­lad­set lig­ger ud til hav­ne­pro­me­na­den med ud­sigt over Adri­a­ter­ha­vet

BT - - REJSER - HAVNEBY Tekst og foto: Bir­git­te Breg­nedal | rej­ser@bt.dk

Split gem­mer på ro­mersk ar­ki­tek­tur og hyg­ge­lig hav­ne­stem­ning

Vi an­kom­mer til Kro­a­tiens an­den­stør­ste by, Split, først på ef­ter­mid­da­gen. So­len ba­ger, og luf­ten er ta­et på 30 gra­der. Tra­fik­ken er hek­tisk, rygs­a­e­krej­sen­de er på vej på øhop, en fa­er­ge tu­der i hav­nen, og folk med hånd­kla­e­der går mod stran­den. Split lig­ger ud til Adri­a­ter­ha­vet og er ho­ved­havn for de man­ge fa­er­ger til øer­ne i Dal­ma­tien, hvoraf Brac og Hvar er de mest kend­te. Vi fin­der en par­ke­rings­plads ved by­ens ba­ne­gård, for de na­e­ste tre da­ge skal Split ud­for­skes, og det gør man uden tvivl bedst uden en bil.

Vi be­gi­ver os ind til Splits gam­le by­del til fods. Ef­ter en ka­o­tisk halv ki­lo­me­ter langs fa­er­ge­hav­nen pas­se­rer vi by­ens grønt­sags­mar­ked Pa­zar. Her bug­ner det med frugt, grønt og blom­ster – en ind­by­den­de duft og smag af som­mer. Her ko­ster et ki­lo fig­ner om­kring 20 kr., og et ki­lo kir­se­ba­er 25 kr. Bå­de fig­ner og kir­se­ba­er er fri­ske, mod­ne og suk­ker­sø­de.

Vi fort­sa­et­ter til den bil­fri hav­ne­pro­me­na­de Ri­va, der er me­get mo­der­ne og an­lagt på en na­er­mest sy­ste­ma­tisk må­de med kan­te­de be­de og ba­en­ke un­der skyg­gen­de pal­mer. Her er man­ge men­ne­sker, men stem­nin­gen er af­slap­pet. Det fø­les som en enorm kon­trast til den hek­ti­ske an­komst, som man op­le­ver på Pa­lad­set er byg­get af kal­k­sten fra øen Brac, og de hvi­de kal­k­sten ly­ser skar­pt i so­lens strå­ler, så det er med at fin­de sol­bril­ler­ne frem og fin­der en smal gy­de, der fø­rer til vo­res ho­tel. Det lig­ger i sel­ve mu­ren om­kring pa­lad­set. Fra ho­tel­lets tag­vin­du­er er der smuk ud­sigt over hav­nen og Adri­a­ter­ha­vet.

Pa­lad­set i cen­trum

Så er det tid til at gå på even­tyr i de snørk­le­de ga­der og smal­le gy­der i pa­lads­om­rå­det. Dio­cle­ti­ans Pa­lads blev byg­get af ro­mer­ne og er sta­dig cen­trum i Split. Pa­lads­om­rå­det er 215 gan­ge 180 me­ter stort (som godt seks fod­bold­ba­ner). Gy­der og stra­e­der er byg­get ind og hen over hin­an­den i al­le stilar­ter fra An­tik­ken og frem til i dag. Om­rå­det er på UNESCO’s ver­dens­arvs­li­ste. Her er bu­tik­ker med sko, som­mer­tøj, so­u­ve­nirs og trø­jer i Kro­a­tiens rød- og hvid­ter­ne­de na­tio­nal­far­ver.

På caféer og re­stau­ran­ter er stem­nin­gen til­ba­gela­e­net, og ser­vi­cen god. Og det er nemt at be­gå sig på en­gelsk. Pa­lad­set er byg­get af kal­k­sten fra øen Brac, og de hvi­de kal­k­sten ly­ser skar­pt i so­lens strå­ler, så det er med at fin­de sol­bril­ler­ne frem el­ler kø­be et par i en af de man­ge bu­tik­ker. De smal­le ga­der og hø­je mu­re gør det nemt at fin­de skyg­ge for den skar­pe sol midt på da­gen. Dom­kir­ken St. Duje og Jupi­ter­temp­let er et be­søg va­erd. På plad­sen for­an dom­kir­ken op­tra­e­der ar­ti­ster, og om som­me­ren er der hver dag vagtskif­te klok­ken 12.

Sce­ner fra ’Ga­me of Thro­nes’

Tag trap­per­ne ned til den lan­ge un-

derjor­di­ske pas­sa­ge. Her er en ba­s­ar med smyk­ker, gam­mel­dags hånd­va­erk og so­u­ve­nirs.

Hvis man fort­sa­et­ter end­nu la­en­ge­re nedad til kej­se­rens ka­el­der, kan man for 25 kr. få ad­gang til ka­el­dre­ne, der i for­ti­den blev brugt til op­be­va­ring af dag­lig­va­rer til folk i pa­lad­set. I dag bli­ver de un­derjor­di­ske rum brugt til gal­le­ri, ud­stil­lin­ger og kul­tu­rar­ran­ge­men­ter. Og så er fle­re sce­ner fra den be­røm­te og sa­er­de­les po­pu­la­e­re tv-se­rie ’Ga­me of Thro­nes’ op­ta­get un­der pa­lad­set.

De var­me tem­pe­ra­tu­rer ind­by­der til en duk­kert, så vi hen­ter ba­de­tø­jet på ho­tel­let og be­gi­ver os af­sted mod de blå bøl­ger.

Der er stran­de på beg­ge si­der af Splits cen­trum – en­ten for­bi den hek­ti­ske fa­er­ge­havn ud til den po­pu­la­e­re sand­strand Ba­cvi­ce el­ler den an­den vej, hvor man føl­ger hav­ne­pro­me­na­den ud til sten­stran­de­ne vest for cen­trum. Beg­ge ste­der er van­det helt krystal­klart. Men men­ne­ske­myl­de­ret er størst på Ba­cvi­ce­stran­den 15 mi­nut­ter fra cen­trum, så vi fo­re­tra­ek­ker sten­stran­de­ne vest for by­en, og­så selv om det ta­ger me­re end et kvar­ter at gå der­ud. Det ma­ri­ti­me køk­ken Li­ge uden for pa­lads­om­rå­det lig­ger by­ens fi­ske­mar­ked. Det åb­ner al­le­re­de kl. 6.30 og by­der på et im­po­ne­ren­de ud­valg af fisk. Det ma­er­ker man på de man­ge re­stau­ran­ter, der har et stort ud­valg af bå­de fisk og gril­le­de kød­ret­ter.

Restau­rant­pri­ser­ne va­ri­e­rer en del; nog­le ste­der sva­rer pri­ser­ne til de dan­ske, an­dre ste­der er det va­e­sent­lig bil­li­ge­re. Hvis man vil spa­re pen­ge, kan det be­ta­le sig at sø­ge va­ek fra de mest turi­ste­de ste­der in­den for by­mu­ren. Til gen­ga­eld har det sin char­me at sid­de og spi­se en mid­dag in­de på det 1.700 år gam­le pa­lads­om­rå­de.

Split kan an­be­fa­les til fe­ri­er for par og fa­mi­li­er med sko­lebørn, der kan li­de at gå på op­da­gel­se. Det sjove­ste er at gå på even­tyr i de snørk­le­de ga­der i fle­re eta­ger og at ny­de af­te­ner­ne på den fi­ne hav­ne­pro­me­na­den, hvor der er mu­sik og en rig­tig hyg­ge­lig stem­ning, som vi op­le­ve­de, faldt i samt­li­ge fa­mi­lie­med­lem­mers smag.

Pa­lads­om­rå­det ud­gør den na­e­sten kva­dra­ti­ske by­ker­ne i Split. Foto: PR

Pa­lad­set er byg­get af kal­k­sten fra øen Brac. Uden for mu­re­ne kan man kø­be la­ek­ker frugt ved en hyg­ge­li­ge bod.

På op­da­gel­se på by­ens fi­ske­mar­ked og ud­sigt over hav­ne­fron­ten, der har ae­g­te mid­del­havs­stem­ning.

Li­ge uden for Dio­cle­ti­ans Pa­lads lig­ger Splits stør­ste mar­ked, Pa­zar, hvor man bl.a. kan kø­be sø­de som­mer­ba­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.