LAs NYE HÅRDE KURS

BT - - NYHEDER -

Li­be­ral Al­li­an­ce­vi la­en d re ud la­en d in­ge po­li­tik­ken gen­nem fi­re for­slag:

1) Stop for spon­tan asyl. Det skal va­e­re slut med, at man skal kryd­se Mid­del­ha­vet og rej­se gen­nem Eu­ro­pa for at be­de om asyl i Dan­mark. I ste­det skal Dan­mark ta­ge et fast, la­ve­re an­tal på 4000, som va­el­ges di­rek­te fra flygt­nin­ge­lej­re­ne.

2) Hja­elp til na­er­om­rå­der. De pen­ge, der spa­res ved at ta­ge fa­er­re flygt­nin­ge, skal ube­skå­ret gå til at sik­ker­hed, un­der­vis­ning og or­dent­li­ge vil­kår i flygt­nin­ge­lej­ren ei­na e rom­rå­der­ne.

3) Stram­me­re ud­vis­nings­reg­ler ved kri­mi­na­li­tet. Al­le for­mer for kri­mi­na­li­tet skal fø­re til om­gå­en­de ind­dra­gel­se af op­hold­stil­la­del­sen, når man er dømt. Det ga­el­der og­så ty­ve­ri. Der­ef­ter skal man hjem­sen­des - el­ler på tå­lt op­hold, hvis det ik­ke er mu­ligt at hjem­sen­de.

3) Re­form af flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner. FN’s flygt­nin­ge­kon­ven­tion bør skri­ves om, så den »pas­ser til vo­res glo­ba­li­se­re­de tid«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.