’Kja­ers­gaard har selv et an­svar’

Sti­ne Bos­se er harm over Pia Kja­ers­gaards ta­le om, ’at Dan­mark er ved at kna­ek­ke’

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov| ja­hh@bt.dk Om igen, fru Pia Kja­ers­gaard!

Så­dan ly­der den ut­ve­ty­di­ge mel­ding fra er­hvervskvin­de og de­bat­tør Sti­ne Bos­se, efter at Fol­ke­tin­gets for­mand, stif­ter af Dansk Fol­ke­par­ti og man­ge­årig top­po­li­ti­ker Pia Kja­ers­gaard i går i et stort op­sat in­ter­view i BT ad­va­re­de mod, at Dan­mark er ved at kna­ek­ke over i to de­le – split­tet af glo­ba­li­se­ring og mul­ti­kul­tur og delt mel­lem en over­le­gen stor­by­e­li­te og en un­der­kendt provins.

Sti­ne Bos­se er så­dan set ik­ke ue­nig i, at Kja­ers­gaard pe­ger på en ud­for­dring for sam­fun­det. Men hun er harm over, at Pia Kja­ers­gaard – i Bos­ses op­tik – end­nu en gang pe­ger fin­gre, men ik­ke selv ta­ger et an­svar. »Det er nok ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg ik­ke al­tid er enig med Pia Kja­ers­gaard, men der­for kan jeg godt ha­ve dyb respekt for nog­le af hen­des syns­punk­ter. Men jeg har me­get lidt respekt for, at hun he­le ti­den ta­ler om nog­le an­dre. Hun er for­mand for Fol­ke­tin­get, hun bor li­ge nord for Kø­ben­havn og hun er gift med en stats­re­visor. Hun er om no­gen en del af eli­ten. Det er der i sig selv ik­ke no­get galt i, men hun fra­la­eg­ger sig he­le ti­den an­sva­ret. Hun har he­le vej­en op gen­nem 00er­ne og nu igen selv som en ind­fly­del­ses­rig del af mag­ten haft mu­lig­he­den for at gø­re no­get ved pro­ble­mer­ne, så hun har – mindst – et li­ge så stort an­svar som al­le an­dre. Jeg sy­nes, det er på hø­je tid, at hun kom­mer med nog­le kon­kre­te løs­nin­ger på, hvad vi skal gø­re, i ste­det for at kri­ti­se­re al­le mu­li­ge an­dre. Hvad er hen­des kon­kre­te bud på at få de dår­ligst stil­le­de med,« ly­der det re­to­risk fra Sti­ne Bos­se.

I in­ter­viewet si­ger Pia Kja­ers­gaard blandt an­det:

»Vi har en (aka­de­misk, red.) mag­te­li­te, der har va­e­ret me­get do­mi­ne­ren­de, ret­ha­ve­risk og ig­no­re­ren­de. . . Man sid­der på fla­e­sket, har sit på det tør­re. Man ma­er­ker ik­ke, at der er en øst­eu­ro­pa­e­er, som ta­ger ens ar­bejds­plads. At der er en frygt for at sen­de si­ne børn ud i en sen nat­te­ti­me. At man ta­ber ar­bejds­plad­ser.« Sti­ne Bos­se: »Pia Kja­ers­gaard er Fol­ke­tin­gets for­mand, og man kan alt­så ik­ke ba­re la­de som om, man er den al­mo­der­li­ge for­mand for os al­le sammen, hvis man ik­ke selv er vil­lig til el­ler har løs­nin­ger på, hvor­dan man skal in­klu­de­re dem, der har det sva­e­rest.«

Hun er om no­gen en del af eli­ten. Det er der i sig selv ik­ke no­get galt i, men hun fra­la­eg­ger sig he­le ti­den an­sva­ret Sti­ne Bos­se om Pia Kja­ers­gaard

FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.