Mo­bil red­der mand fra livs­far­ligt kniv­stik

BT - - NYHEDER -

Be­va­eb­net med en køk­kenk­niv gik en 49-årig mand lør­dag ef­ter­mid­dag til an­greb på to be­kend­te i Kor­sør. Et af of­re­ne blev ramt i bry­stet, men på miraku­løs vis slap han uskadt fra epi­so­den.

»Stik­ket bli­ver af­va­er­get af, at han har en mo­bil­te­le­fon i bryst­lom­men. Der er et ma­er­ke i te­le­fo­nens etui fra kni­ven,« si­ger vagt­chef Ole Hald fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

Det lyk­ke­des dog ger­nings­man­den at stik­ke den an­den mand to gan­ge i ho­ve­d­et. Han fik en stor fla­en­ge ved tin­din­gen på høj­re si­de, og det 53-åri­ge of­fer måt­te en tur på ho­spi­ta­let for at bli­ve sy­et. Iføl­ge Ole Hald var han al­drig i livs­fa­re.

De tre ma­end hav­de be­fun­det sig på en adres­se på Møl­le­van­gen i Kor­sør, da der op­stod en form for uenighed.

»Det får de to of­re til at for­svin­de ud på ga­den, men ger­nings­man­den føl­ger efter,« si­ger Ole Hald om epi­so­den, der blev an­meldt kl. 16.22.

»Hvor­for det går galt, har jeg ik­ke for­kla­rin­gen på. Men jeg kan godt til­la­de mig at si­ge, at der har va­e­ret no­get al­ko­hol ind­blan­det.«

Den 49-åri­ge blev i går stil­let for en dom­mer i et grund­lovs­for­hør i Na­est­ved, sig­tet for to til­fa­el­de af for­søg på mand­drab. Dom­me­ren be­slut­te­de at va­re­ta­egts­fa­engs­le den sig­te­de i fo­re­lø­big fi­re uger.

MANDAG 15. AUGUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.