Am­bu­lan­ce­fir­ma skyl­der end­nu fle­re mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

KONKURS Am­bu­lan­ce­sel­ska­bet Bios har i for­vej­en pro­ble­mer med at til­ba­ge­be­ta­le 31,6 mil­li­o­ner kro­ner, som Re­gion Syd­dan­mark ved en fejl har ud­be­talt til sel­ska­bet. Men det dansk-hol­land­ske sel­skab skyl­der re­gio­nen end­nu fle­re pen­ge. Fak­tisk har Re­gion Syd­dan­mark yder­li­ge­re 31,8 mil­li­o­ner kro­ner til go­de.

Det skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten.

Am­bu­lan­ce­sel­ska­bet har få­et en bod for ik­ke at kun­ne le­ve op til den kon­trakt, som sel­ska­bet tid­li­ge­re hav­de ind­gå­et med Re­gion Syd­dan­mark.

I lø­bet af 2016 er bo­den vok­set. Da Bios’ dan­ske dat­ter­sel­skab gik konkurs 27. juli, var bo­den så­le­des på 31,8 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Re­gion Syd­dan­mark.

Da sel­ska­bet be­gynd­te at kø­re am­bu­lan­cer på de syd­dan­ske veje, var det med en bank­ga­ran­ti på 55 mil­li­o­ner kro­ner fra den hol­land­ske bank Ra­bo­bank.

Op­gør man det sam­le­de be­løb, som Bios skyl­der re­gio­nen, er der imid­ler­tid ta­le om over 63 mil­li­o­ner kro­ner.

Re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se (V) for­ven­ter, at bank­ga­ran­tien vil da­ek­ke de pen­ge, som re­gio­nen har til go­de fra den fejl­ag­ti­ge ud­be­ta­ling af 31,6 mil­li­o­ner kro­ner. Det er imid­ler­tid sva­e­re­re med bo­den, ly­der det.

»Før Bios gik konkurs, ind­led­te sel­ska­bet en tvist, der ved­rø­rer bo­den. Der­for er det sva­ert at si­ge, hvor­dan det en­der, før den tvist er af­gjort,« si­ger Step­ha­nie Lo­se (V) til Ritzau.

Hvor­dan tvi­sten om­kring bo­den fal­der ud, af­ha­en­ger iføl­ge re­gions­rå­ds­for­man­den og­så af ud­fal­det af den un­der­sø­gel­se, som Kon­kur­ren­cesty­rel­sen har iva­er­k­sat af Falck’s rol­le i for­lø­bet.

Step­ha­nie Lo­se un­der­stre­ger dog, at bod­s­be­lø­bet ik­ke er pen­ge, som Re­gion Syd­dan­mark har tabt.

Hver kro­ne, der kom­mer ind, er en ind­ta­egt, som re­gio­nen ik­ke har haft ud­gif­ter for, for­kla­rer hun.

»En bod er en bø­de, som kom­mer oven i, at Bios er ble­vet truk­ket, når de ik­ke har le­ve­ret det ful­de an­tal be­red­ska­ber, som de skul­le.

Så det er ik­ke så­dan, at det vil va­e­re et tab, vi har. Det vil va­e­re en mang­len­de ind­ta­egt,« si­ger Step­ha­nie Lo­se.

Re­gion Syd­dan­mark over­ta­ger i øv­rigt for­melt an­sva­ret for am­bu­lan­ce­drif­ten i dag.

Re­gions­rå­det ven­tes at ta­ge stil­ling til navn­giv­nin­gen af den re­gio­na­le am­bu­lan­ce­tje­ne­ste på dets mø­de na­e­ste mandag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.