Sex med børn bli­ver lov­ligt i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

NY LOV ret­sin­stans hav­de af­gjort, at der ik­ke la­en­ge­re vil­le va­e­re lov­hjem­mel til au­to­ma­tisk at ka­rak­te­ri­se­re sex med per­so­ner un­der 15 som seksu­elt mis­brug. Den af­gø­rel­se blev sendt vi­de­re til for­fat­nings­dom­sto­len. Samtyk­ke trum­fer al­der Fak­tisk gik for­fat­nings­dom­sto­len end­nu vi­de­re ved at si­ge, at det ik­ke la­en­ge­re er al­der, men ude­luk­ken­de samtyk­ke, der af­gør, om det er mis­brug, hvis bar­net er over 12 år.

Og da der i for­vej­en er pro­ble­mer i Tyr­ki­et med bar­ne­bru­de og over­greb på børn, fryg­ter en ad­vo­kat fra Istan­buls Kvin­de­for­bund nu, at der vil fo­re­kom­me me­get me­re seksu­elt mis­brug, og at fle­re un­ge pi­ger vil bli­ve tvangs­gift.

»At op­ha­e­ve al­ders­gra­en­sen ska­ber sto­re pro­ble­mer. Det kom­mer til at be­ty­de, at børn bli­ver me­re ud­sat­te for seksu­el­le over­greb, og at fle­re pi­ger bli­ver gift i en me­get ung al­der og ik­ke får no­gen ud­dan­nel­se,« si­ger ad­vo­kat Na­zan Mor­ogu til det tyr­ki­ske me­die. Stor de­bat Det har vakt enorm de­bat i Tyr­ki­et blandt men­ne­ske­ret­tig­heds­be­va­e­gel­ser og kvin­de­or­ga­ni­sa­tio­ner, at dom­sto­len har til­ladt sex med børn. Og or­ga­ni­sa­tio­nen Tur­key Fe­de­ra­tion of Wo­men’s As­so­ci­a­tion vil for­sø­ge at få sa­gen for Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol.

»Al­le in­di­vi­der un­der 18 år er et barn iføl­ge in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. At for­sø­ge at få samtyk­ke med et barn i for­bin­del­se med seksu­elt mis­brug er helt uhørt,« si­ger pro­fes­sor og for­mand for or­ga­ni­sa­tio­nen mod mis­brug af børn og van­røgt til det stat­se­je­de Ana­do­lu Agen­cy.

En an­den pro­fes­sor fra or­ga­ni­sa­tio­nen ud­ta­ler, at det er umu­ligt at ta­le om samtyk­ke i en si­tu­a­tion, hvor bar­net er 15 år og har haft sex med en 60-årig.

Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan er of­te ble­vet kri­ti­se­ret for at vil­le is­la­mi­se­re Tyr­ki­et, og midt i juli for­søg­te det tyr­ki­ske mi­li­ta­er at be­gå et kup mod sty­ret, men mis­lyk­ke­des. Si­den har pra­esi­den­ten ren­set vold­somt ud i den tyr­ki­ske ad­mi­ni­stra­tion og an­dre ste­der i sam­fun­det for at for­sø­ge kom­me de kup-loy­a­le til livs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.