Ale­xan­dras smyk­ke mil­li­o­ner va­erd

BT - - NYHEDER -

KOSTBART SMYK­KE sagde St­ef­fen Hei­berg, hi­sto­ri­ker og mu­se­ums­in­spek­tør ved Fre­de­riks­borg Slot, den­gang til BT.

Tit­len som prin­ses­se røg, men smyk­ket blev i Ale­xan­dras va­re­ta­egt. I 2007 blev di­a­de­met igen ta­get op til dis­kus­sion i for­bin­del­se med vi­el­sen med Mar­tin Jør­gen­sen. Her slog hof­marskal Ove Ul­lerup dog fast, at smyk­ket til­hø­rer Ale­xan­dra.

»De smyk­ker, prin­ses­se Ale­xan­dra har få­et, er prin­ses­sens pri­va­te ejen­dom,« sagde han den­gang til BT.

Kon­ge­hu­s­eks­per­ten Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen si­ger i dag til Se og Hør, at Ale­xan­dra kun fik ejer­skab til di­a­de­met, for­di det var ’helt ude af Dron­nin­gens ho­ri­sont, at skils­mis­se var en mu­lig­hed’.

»For­gyl­del­sen af Ale­xan­dra vir­ker aka­vet, men det er sva­ert at kri­ti­se­re Ale­xan­dra. Skyl­den for det aka­ve­de fal­der i det­te til­fa­el­de til­ba­ge på gi­ve­ren – nem­lig kon­ge­hu­set,« si­ger han.

Til gen­ga­eld ser det ud til, at Dron­nin­gen har la­ert af sin fejl. Prin­ses­se Ma­rie må i hvert fald ind­til vi­de­re py­n­te sig med lån­te fjer. Hun fik så­le­des kun lov til at lå­ne et di­a­dem af Mar­gret­he på den sto­re dag og ved de ef­ter­føl­gen­de fe­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.