Skole­le­der: Det kra­e­ver fle­re pen­ge at hol­de på la­e­rer­ne

BT - - NYHEDER -

LAERERFLUGT En men­tor­ord­ning og må­ske et re­du­ce­ret ti­me­an­tal. Det er nog­le af de til­tag, der kan va­e­re med til at hol­de på de nyud­dan­ne­de fol­ke­sko­lela­e­rer, ly­der det fra Claus Hjort­dal, for­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen.

Men det er ik­ke et nyt kon­cept og kra­e­ver fle­re pen­ge, me­ner han.

En ana­ly­se fo­re­ta­get af Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd vi­ser, at hver sjet­te nyud­dan­ne­de la­e­rer for­la­der fol­ke­sko­len in­den for det før­ste år og fin­der et an­det ar­bej­de uden for grund­sko­len.

Det er ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt, me­ner Claus Hjort­dal.

»Det er ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt, og det skal vi kun­ne gø­re bed­re. Det er sam­fund­s­ø­ko­no­misk helt galt, at vi ud­dan­ner no­gen, som stop­per igen.«

»Vi har brug for dem ude på sko­ler­ne, si­ger han og hen­vi­ser til, at fle­re kom­mu­ner har sva­ert ved at re­k­rut­te­re la­e­re­re.«

Det helt sto­re spørgs­mål er over­gan­gen fra ud­dan­nel­se til et fast job i fol­ke­sko­len. En over­gang, der iføl­ge Claus Hjort­dal bør va­e­re blø­de­re og er et fa­el­les an­svar for­delt mel­lem ud­dan­nel­ser­ne, kom­mu­ner­ne og de en­kel­te sko­ler.

»Der er et man­ge­si­det an­svar i det her. Vi er nødt til at sør­ge for, at de stu­de­ren­de er så ro­bu­ste som mu­ligt, når de kom­mer ud fra la­e­rer­ud­dan­nel­ser­ne.«

»Kom­mu­ner­ne har et fa­el­les an­svar for at sik­re, at vi som kom­mu­nal ind­sats kan støt­te op om la­e­rer­ne, så der er en res­sour­ce spe­ci­elt ret­tet mod de ny­an­sat­te,« si­ger han.

En så­dan ind­sats kun­ne va­e­re en form for men­tor­ord­ning og mu­lig­vis et re­du­ce­ret ti­me­an­tal kom­bi­ne­ret med hja­elp og støt­te fra blandt an­det le­del­se og kol­le­ger.

Men det er ik­ke no­get nyt kon­cept, op­ly­ser for­man­den. Da fol­ke­sko­len hav­de fle­re pen­ge, var det en fast stan­dard i en lang pe­ri­o­de i 90er­ne og 00er­ne. Det var en ser­vi­ce, som sko­ler­ne kun­ne gi­ve.

»Den kom­mu­na­le øko­no­mi er stram­met så me­get, at det er rig­tig sva­ert at fin­de over­skud i sko­ler­nes øko­no­mi til at gi­ve så­dan nog­le ord­nin­ger. Og der­for har kom­mu­ner­ne og­så et an­svar for at få det til at lyk­ke­des,« si­ger han.

Til spørgs­må­let om fol­ke­sko­len er ble­vet for hård til de nyud­dan­ne­de la­e­rer, sva­rer for­man­den:

»Vi har haft me­get fo­kus på he­le om­stil­lings­pro­ces­sen, og der har vi må­ske glemt de nyud­dan­ne­de. Øko­no­mi­en er og­så ble­vet me­re stram, så vi har fa­er­re pen­ge til at gi­ve de nye la­e­re­re luft i de­res ske­ma.«

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.