Her får du mest mo­bil for pen

BT - - NYHEDER -

Hu­aweis bag­på. Det gi­ver en for­del, når man skal log­ge på. Den­ne fe­a­tu­re er for­stå­e­ligt nok skå­ret va­ek på den bil­li­ge Leno­vo, men det er ae­r­ger­ligt, at den og­så er det på Xpe­ria XA.

Pla­ce­ring af knap­per, ind­gan­ge og højt­ta­le­re er for­skel­lig, men ud­val­get er cir­ka det sam­me på al­le mo­bi­ler.

Der er desva­er­re in­gen af dem, der by­der på den nye USB C-po­rt, som er ved at vin­de frem på dy­re­re smartp­ho­nes. For­skel i ska­erm­kva­li­tet Ska­erm­stør­rel­sen er cir­ka fem tom­mer he­le vej­en rundt. Bil­ledop­løs­nin­gen er dog ik­ke den sam­me. Hos Sams­ung og Hu­awei får du full HD, mens du må nø­jes med al­min­de­lig HD hos So­ny og Leno­vo. For­skel­len op­le­ves ik­ke vold­somt stor. Der er an­dre ting, som har me­re at si­ge. Høj kon­trast og stor far­ve­ma­et­ning gi­ver nem­lig et dy­be­re og me­re le­ven­de bil­le­de hos Ga­laxy A5.

Såvel Hu­awei som So­ny frem­står lidt kol­de og ble­ge i bil­le­det. Im­po­ne­ren­de nok er det Leno­vo, der kom­mer ta­et­test på at mat­che Sams­ungs flot­te ska­erm.

Af de fi­re mo­bi­ler er det kun Leno­vo, der vi­ser små tegn på svag­hed ved al­min­de­lig brug. De mi­krosko­pi­ske for­sin­kel­ser, når du navi­ge­rer, og den lil­le ek­stra ven­te­tid, når en app åb­nes, er dog ik­ke no­get, der ha­em­mer op­le­vel­sen me­get, og mo­bi­len er til gen­ga­eld ret hur­tig på net­tet.

Ik­ke de­sto min­dre tog K5 en klar sid­ste­plads i vo­res ben­ch­mark (ha­stig­heds­må­lin­ger).

Sta­er­ke­st af de fi­re er Hu­awei, som fø­les re­spon­siv og smi­dig i brug. So­ny føl­ger i ha­e­le­ne som en so­lid to­er, mens Sams­ung ta­ger en skuf­fen­de tred­je­plads. Vi hav­de for­ven­tet me­re af den dy­re­ste mo­bil i te­sten. Den er fin til in­ter­net, Fa­ce­book og al­min­de­lig dag­lig­dags­brug, men glem at bru­ge den til avan­ce­re­de spil- og me­di­e­op­ga­ver. Men det ga­el­der så­dan set for he­le fel­tet.

Sams­ung snup­per imid­ler­tid en klar sejr, når det ga­el­der bat­te­rile­ve­tid. Ga­laxy A5 kan med lidt god vil­je kla­re halvan­den dag på en op­lad­ning. Tak­ket va­e­re Fast Ch­ar­ge er den og­så hur­tig til at la­de op. Efter en halv ti­me er den halvt op­la­det, mens en fuld op­lad­ning ta­ger cir­ka halvan­den ti­me. Hu­awei hol­der lidt bed­re på strøm­men end So­ny og Leno­vo, men er til gen­ga­eld va­e­sent­lig la­en­ge­re om at la­de op. Cir­ka tre ti­mer ta­ger en fuld op­lad­ning. Over­ra­sken­de nok la­eg­ger den bil­li­ge Leno­vo sig ut­ro­lig ta­et op af mo­bi­len fra So­ny, når det ga­el­der bat­te­rile­ve­tid og op­lad­ning. Beg­ge kla­rer cir­ka en dag på en op­lad­ning og er ladt op på et par ti­mer. Pixels er ik­ke alt Ka­me­ra­et er en es­sen­ti­el del af mo­bi­len for man­ge bru­ge­re. Al­le test­del­ta­ge­re har 13 MP ka­me­ra bag­på. At pixels langt­fra er alt­af­gø­ren­de, fin­der man dog hur­tigt ud af. Der er mile­vidt fra de ble­ge og ud­va­ske­de bil­le­der hos Leno­vo til de sprø­de og kla­re bil­le­der hos Sams­ung. Et lys­sta­er­kt ob­jek­tiv samt ik­ke mindst op­tisk bil­ledsta­bi­li­se­ring er blandt år­sa­ger­ne til det­te. Mang­len på sidst­na­evn­te ses hos Hu­awei og So­ny, der ik­ke mag­ter at le­ve­re sam­me skarp­hed som Sams­ung. Lidt mis­farv­ning aner man og­så hos So­ny, men ge­ne­relt ta­ger beg­ge mo­bi­ler ac­cep­tab­le bil­le­der. Det ga­el­der og­så for vi­deo, som al­le mo­bi­ler op­ta­ger i op til full HD, 30fps. Et hold af an­droi­der Når det kom­mer til sel­fie-ka­me­ra­et på fron­ten, er det So­ny, der ta­ger stik­ket hjem. Her får du skar­pe og velaf­ba­lan­ce­re­de bil­le­der, mens de an­dre mo­bi­ler har ten­dens til at le­ve­re en­ten slø­re­de el­ler mis­far­ve­de sel­fies.

Der er ta­le om An­droid-mo­bi­ler over he­le linj­en, så sty­re­sy­ste­met er grund­la­eg­gen­de det sam­me. Dog er det for­skel­ligt, hvil­ken ver­sion de kø­rer, og hvil­ket skin der er lagt oven­på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.