Ge­ne

BT - - NYHE­DER -

Kun So­ny og Hu­awei gør brug af den nye ver­sion 6, Mars­h­mal­low, mens du må nø­jes med ver­sion 5.1 Lol­lipop hos de to an­dre. Du går der­med glip af nog­le funk­tio­ner, men det er nu ik­ke for­di, det gør den helt sto­re for­skel i bru­gero­p­le­vel­sen. Me­re af­gø­ren­de er det skin, der er lagt på. Her skil­ler Hu­awei sig po­si­tivt ud med sin ul­tra­simp­le EMUI-bru­ger­fla­de, som gør det ut­ro­lig let at navi­ge­re. Al­le del­ta­ge­re har dog en for­holds­vis ren og ned­b­ar­be­ret bru­ger­fla­de uden for me­get unød­ven­digt fyld. Pri­sen si­ger ik­ke det he­le Sams­ung skuf­fer på ydel­sen, men le­ve­rer el­lers høj kva­li­tet over he­le linj­en. Ga­laxy A5 lø­ber der­for med sej­ren. Den er og­så lidt dy­re­re end de an­dre, men da A5 har va­e­ret på mar­ke­det i no­gen tid, kan man fak­tisk fin­de den til ta­et på sam­me pris som Xpe­ria X og P9 Li­te.

Hu­aweis mo­bil er den hur­tig­ste, men skuf­fer lidt på ska­erm­kva­li­tet og la­de­tid. Ik­ke de­sto min­dre gi­ver den rig­tig me­get for pen­ge­ne – en del me­re end Xpe­ria XA, som ik­ke rig­tig im­po­ne­rer med an­det end sit ele­gan­te ud­se­en­de. Den bil­li­ge Leno­vo for­mår på fle­re punk­ter at mat­che So­ny og end­da over­gå den en­kel­te ste­der. Så hvis man kan le­ve med et rin­ge ka­me­ra, er den et rig­tig godt køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.