Ni­ce sør­ger sta­dig

Ta­enk­te I jer om en ek­stra gang, in­den I valg­te at ta­ge til Ni­ce i fe­ri­en?

BT - - NYHEDER -

Si­tu­a­tio­nen er na­e­sten sur­re­a­li­stisk. Let­på­kla­ed­te turi­ster med ba­de­dyr og solskold­nin­ger står si­de om si­de med de lo­ka­le på Pla­ce Mas­sé­na og for­sø­ger at over­skue de hånd­skrev­ne sed­ler, ma­le­ri­er og blom­ster, der gem­mer sig i bjer­get af bam­ser, som for­bi­pas­se­ren­de har ef­ter­ladt til min­de om de man­ge børn, som al­drig nå­e­de at bli­ve voks­ne. Net­op bam­ser­ne gør, at det spon­tant op­stå­e­de min­des­ma­er­ke ad­skil­ler sig fra de man­ge an­dre, som vi – desva­er­re – ef­ter­hån­den ken­der godt fra fle­re an­dre eu­ro­pa­ei­ske by­er, der har va­e­ret ramt af ter­ror på det se­ne­ste. Og det er der en grund til. Tå­rer i fe­ri­e­pa­ra­di­set I går var det pra­e­cis en må­ned si­den, at ter­r­o­ri­sten Mo­ha­med La­hou­aiej Bouhlel på få mi­nut­ter fik for­vand­let Frank­rigs na­tio­nal­dag, Ba­stil­le­da­gen, fra fyr­va­er­ke­riop­lyst Mar­tin og Met­te Hal­fer fra Grind­sted. Isol­de på to år. Før­ste gang på fe­rie i Frank­rig: »Vi ta­enk­te over det, men vi var eni­ge om, at det ik­ke skul­le for­hin­dre os i at ta­ge af sted. Det var et be­vidst valg.« fest­dag til en blo­dig mas­sa­kre. og by­ens man­ge turi­ster sør­ger sta­dig over de dø­de.

Bouhlels van­vids­kør­sel med en tonstung last­bil ind i den fe­sten­de men­ne­ske­ma­eng­de ko­ste­de 85 men­ne­sker li­vet og sår­e­de langt over 400. Blandt de dra­eb­te var ti børn, og tan­ken om dem gør, at man­ge for en stund glem­mer fe­ri­e­li­vets so­le-, ba­de- og spi­se-trum­me­rum og i ste­det ha­stigt må tør­re sig un­der øj­ne­ne her midt i fe­ri­e­pa­ra­di­set.

Fle­re af de turi­ster, BT ta­ler med på en ste­gen­de varm søn­dag, er fa­ste ga­e­ster i den po­pu­la­e­re syd­fran­ske by, og al­le ha­ef­ter de sig ved, at by­ens iko­ni­ske Pro­me­na­de des Ang­lais, der nor­malt er me­get over­rendt, er no­get me­re stille i år.

Der er nu sta­dig mas­ser af af­kla­ed­te ba­de­ga­e­ster, velkla­ed­te lo­ka­le og lycra-kla­ed­te mo­tio­ni­ster, der trod­ser den ubarm­hjer­ti­ge mid­dags­sol.

Og no­get ty­der da og­så på, at det hver­ken er dan­sker­ne el­ler vo­res na­bo­er i Sve­ri­ge og Nor­ge, der fra­va­el­ger Ni­ce som fe­ri­e­mål.

I hvert fald op­ly­ser bå­de SAS og Norwe­gi­an, der dag­lig har fle­re af­gan­ge til by­ens luft­havn, at de sol­hungren­de nord­bo­er fly­ver til Ni­ce i pra­e­cis sam­me om­fang som de fo­re­gå­en­de år.

»Vi fly­ver med det sam­me an­tal fly, som vi ple­jer i som­mer­pe­ri­o­den. Li­ge efter an­gre­bet var der en ned­gang på et par da­ge, men nu er det til­ba­ge på det nor­ma­le ni­veau,« si­ger Char­lot­te Holm­bergh Ja­cobs­son, der er pres­se­kon­takt hos Norwe­gi­an, til BT.

»Det er en af vo­res mest po­pu­la­e­re ru­ter,« til­fø­jer hun. Skyfri him­mel Sam­me op­le­vel­se gør sig ga­el­den­de hos SAS.

Efter ter­r­or­an­gre­bet til­bød sel­ska­bet si­ne kun­der, at de kun­ne om­boo­ke de­res fly, hvis de føl­te sig ut­ryg­ge, men me­get få gjor­de brug af det, og nu er det til­ba­ge til

forta­el­ler Cat­hri­ne San­de­gren fra SAS.

Be­tryg­gen­de på sin vis, at ter­r­o­ris­me ik­ke skal stå i vej­en for sol­hungren­de dan­ske­re. Og fuldt for­stå­e­ligt i øv­rigt, når man op­le­ver den skyfri Côte d’Azur-him­mel. Car­mela Anesi, Clau­dio Li­che­ri og Ja­copo på fi­re år. Fra Mila­no, Ita­li­en. Hol­der fe­rie i Ni­ce for an­det år i tra­ek: »Vi ta­enk­te en del over det, men vi be­slut­te­de os for at hol­de fast i vo­res fe­ri­e­pla­ner. Men det er ble­vet en lidt an­den ty­pe fe­rie, end vi hav­de reg­net med.« »Ja, vi var her og­så sid­ste år, og her er fa­er­re men­ne­sker, og stem­nin­gen er na­tur­lig­vis an­der­le­des. Det si­ger sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.