Bur­ki­ni og ta­sker forbudt på stran­den

BT - - NYHEDER -

Efter en stri­be blo­di­ge ter­r­or­an­greb har Frank­rig og sa­er­ligt myn­dig­he­der­ne i om­rå­det om­kring Ni­ce gen­nem­ført fle­re til­tag, som skal mind­ske ri­si­ko­en for ter­ror.

Et af dis­se er et for­bud mod at ba­e­re en så­kaldt bur­ki­ni på stran­de­ne i Vil­le­ne­u­veLou­bet, Can­nes og an­dre na­er­lig­gen­de by­er. Det blev god­kendt ved en for­valt­nings­dom­stol i lør­dags, mel­der tv-sta­tio­nen Fran­ce 24.

Blåstem­plin­gen har vakt har­me blandt kri­ti­ke­re, men dom­sto­len me­ner ik­ke, det er i strid med fransk lov­giv­ning og kom­mer ’i en tid med lan­det i und­ta­gel­ses­til­stand og ny­li­ge is­la­mi­sti­ske an­greb, sa­er­ligt i Ni­ce for en må­ned si­den’.

Skul­le man ifø­re sig en bur­ki­ni na­er stran­da­re­a­ler­ne, vil man bli­ve bedt om at for­la­de om­rå­det.

For­u­den bur­ki­ni­for­bud­det ga­el­der det, at strand­ga­e­ster frem til ok­to­ber ik­ke må med­brin­ge ta­sker på stran­de­ne.

Si­den an­gre­bet på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do i 2015 er Frank­rigs ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ble­vet til­ført 2.600 an­sat­te, og 10.500 sol­da­ter er pla­ce­ret i by­bil­le­det lan­det over. Pra­esi­dent Hol­lan­de vars­le­de des­u­den i sid­ste må­ned, at han vil op­ret­te en na­tio­nal­gar­de be­stå­en­de af fri­vil­li­ge ’pa­tri­o­ter’, der skal ’tje­ne til be­skyt­tel­sen af fransk­ma­end’. Vi ken­der fle­re, der har mi­stet no­gen i an­gre­bet. Det er me­get trist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.