Van­vit­tig fartbøl­le: Bi­list kør­te 244 km/t.

BT - - NYHEDER -

FARTKONTROL Fle­re ma­end er i we­e­ken­den ble­vet ta­get i at kø­re for sta­er­kt i en fartkontrol i om­rå­det om­kring Od­der. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. To per­so­ner kør­te så sta­er­kt, at de fik fra­kendt de­res kø­re­kort ube­tin­get. Den ene per­son hav­de kørt he­le 244 km/t. på en vej, hvor ha­stig­heds­gra­en­sen er 80.

Den an­den mand hav­de kørt 103 km/t. i Od­der by, hvor det er til­ladt at kø­re 50.

»Så hø­je ha­stig­he­der er selv­føl­ge­lig helt uac­cep­tab­le, da de un­ge på den må­de spil­ler ha­s­ard med bå­de de­res eget og an­dres liv,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er og ope­ra­tiv le­der af fa­erds­el­s­af­de­lin­gen ved Østjyl­lands Po­li­ti Am­rik Singh Chadha.

Det var nat­ten mel­lem fre­dag og lør­dag, at po­li­ti­et fo­re­tog fa­erds­els­kon­trol i om­rå­det om­kring Od­der.

Det var ude­luk­ken­de ma­end i al­de­ren 19 til 35, der blev ta­get i fart­kon­trol­len. De fik en ra­ek­ke for­skel­li­ge bø­der og sig­tel­ser.

»I lø­bet af få ti­mer fik to bi­li­ster et klip i kø­re­kor­tet og to fik en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet. Den ene af dis­se var en så­kaldt førs­te­gang­s­er­hver­ver, så han fik og­så kør­sels­for­bud,« si­ger Am­rik Singh Chadha.

Po­li­ti­et fan­ge­de og­så en mand, hvor der var ta­le om brugs­ty­ve­ri af en per­son­bil. Fø­re­ren for­søg­te uden held at kø­re fra po­li­ti­et. Han end­te med at bli­ve sig­tet for blandt an­det spi­ri­tus­kør­sel og for at kø­re over for rødt lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.