Dep­ps eks­ko­ne af­vi­ser la­ek af gras­sat-vi­deo

BT - - TV/RADIO -

RØG I KØK­KE­NET Dra­ma­et sy­nes at eska­le­re i det uen­de­li­ge mel­lem Jo­hn­ny Depp og Am­ber Heard. I maj be­ga­e­re­de den 30-åri­ge sku­e­spil­ler skils­mis­se fra den 53-åri­ge film­stjer­ne og ha­ev­de­de sam­ti­dig, at Depp hav­de ud­sat hen­de for fle­re fy­si­ske og psy­ki­ske over­greb gen­nem de­res fi­re år lan­ge for­hold. Og for ny­lig er der duk­ket en gry­net vi­deo

VEJRET I DAG

op, hvor Depp an­gi­ve­ligt er be­ru­set, sma­ek­ker med skab­slå­ger­ne, ban­der, svov­ler og går gras­sat for­an Heard i par­rets køk­ken.

Tid­li­ge­re er en for­slå­et Am­ber Heard mødt op i ret­ten og har frem­lagt bil­le­der af an­dre sår og ska­der efter tid­li­ge­re an­gi­ve­li­ge over­fald, som Depp iføl­ge Heard har ud­sat hen­de for. Men sku­e­spil­le­ren af­vi­ser nu, at det er hen­de, der har la­ek­ket vi­deo­en, som kan be­la­ste Dep­ps sag: »Jeg er ik­ke an­svar­lig for of­fent­lig­gø­rel­sen af vi­deo­en. Det er ik­ke, hvad jeg har øn­sket, og jeg gør, hvad jeg kan, for at få me­di­er­ne til at fjer­ne vi­deo­en,« er­kla­e­rer hun til E! News.

»Jeg har un­der­vur­de­ret, hvad de se­ne­ste må­ne­der har gjort ved mig fø­lel­ses­ma­es­sigt og fy­sisk, og hvad me­di­er­ne har gjort for at in­ti­mi­de­re og miskre­di­te­re mig,« ly­der det vi­de­re fra Heard.

»Det er af den­ne grund og mit øn­ske om at tra­ef­fe den bed­ste be­slut­ning for mig selv og for­hå­bent­lig

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

og­så for Jo­hn­ny, at jeg for­sø­ger at lø­se den­ne sag pri­vat.«

Tid­li­ge­re har blandt an­dre Dep­ps dat­ter, ven­ner og to eks­ka­e­re­ster for­sva­ret Depp og stil­let sig ufor­stå­en­de over for volds­ankla­ger­ne, som de har kaldt for et ka­rak­ter­mord.

Dep­ps ad­vo­kat har tid­li­ge­re sagt, at Heards re­el­le hen­sigt med volds­ankla­ger­ne er at få øko­no­misk vin­ding efter skils­mis­sen. På ons­dag er der hø­ring i sa­gen ved ret­ten i Los An­ge­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.