Ti­na Lund hå­ber på at und­gå kej­ser­snit

BT - - TV/RADIO -

Ti­na Lund og Al­lan Ni­el­sen går i øje­blik­ket rundt i spa­en­ding, for in­den ok­to­ber er om­me, bli­ver de fora­el­dre til en lil­le pi­ge.

Par­ret har i for­vej­en søn­nen Lou­is sammen, og han kom til ver­den på dra­ma­tisk vis ved et akut kej­ser­snit efter 26 ti­mers fød­sel.

Ud­sig­ten til end­nu en gang at skul­le fø­de skra­em­mer dog ik­ke Ti­na Lund, men hun hå­ber selv­føl­ge­lig, at føds­len kom­mer til at gå lidt nem­me­re.

»Vi prø­ver at gø­re det na­tur­ligt først, og så må vi se. Der kan jo ske me­get un­der en fød­sel,« si­ger Ti­na Lund

I 2012 blev Ti­na Lund og den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler fora­el­dre til par­rets før­ste fa­el­les barn. De to flyt­te­de i 2013 til Du­bai sammen med søn­nen Lou­is og Al­lan Ni­el­sens yng­ste dat­ter, Na­na.

Fa­mi­li­en plan­la­eg­ger, at føds­len af den lil­le ny kom­mer til at fo­re­gå i Du­bai. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 22: Nem: 36, Mel­lem: 58, Sva­er: 111

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.