Mie Ø. Ni­el­sen

BT - - OL I RIO -

Hvor­dan op­le­ve­de du af­te­nen?

»Det var en vild af­ten. En god af­ten.« Og ef­ter­fe­sten var og­så god?

»Ja! Den var og­så vild. Det var hyg­ge­ligt.« Hvor­dan var det at stå på po­di­et og mod­ta­ge bron­zen?

»Det var rig­tig vildt. At gø­re det sam­men med pi­ger­ne gør det end­nu vil­de­re. Vi fik ik­ke en me­dal­je sid­ste år, og nu fik vi og­så vo­res eu­ro­pa­re­kord til­ba­ge, så det var dej­ligt! Det kan vi ik­ke kla­ge over, haha.« Er det na­e­sten fe­de­re at vin­de en me­dal­je som hold end in­di­vi­du­elt?

»Ja, på en må­de sy­nes jeg fak­tisk. Så har man va­e­ret sam­men om det, og man de­ler he­le op­le­vel­sen med no­gen i ste­det for at stå ale­ne. Så er man fle­re om det.« Hvor­dan var det at gø­re sig klar til hold­kap­fi­na­len li­ge ef­ter, Per­nil­le hav­de vun­det guld.

»Jeg gra­ed. Jeg gra­ed, da hun fik me­dal­je og kun­ne ik­ke stop­pe med det. Da hun kom ind til os var vi al­le helt op­pe i sky­er­ne på Per­nil­les veg­ne, så der måt­te vi si­ge til hin­an­den, at vi li­ge skul­le ned igen. Så kun­ne vi va­e­re op­pe i sky­er­ne igen bag­ef­ter.« Var je­res be­gej­string i vir­ke­lig­he­den et ek­stra boost til fi­na­len?

»Så vil­le vi det end­nu me­re. Så hav­de vi en end­nu stør­re chan­ce, for­di Per­nil­le svøm­me­de så fuck­ing hur­tigt, som hun gjor­de!« Hvad be­ty­der det for dig, at du nu er del af en eks­klu­siv klub, der har en OL-me­dal­je?

»Li­ge nu fø­les det me­get rart. Sa­er­ligt for­di det er sam­men med pi­ger­ne. Jeg kan ik­ke un­der­stre­ge nok, hvor fan­ta­stisk det er, at få en OL­me­dal­je sam­men med dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.