One ’ha­ek’ of a girl

Ha­ek­ke­lø­be­ren Sa­ra Slott har ef­ter­ladt put­ning og bleskift i Dan­mark. Nu ind­le­der hun fi­na­lej­ag­ten, men usik­ker­he­den na­ger

BT - - OL I RIO - KAENGURUEN Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

Hun er tre­er på ver­dens­rang­li­sten og ny­bagt eu­ro­pa­me­ster. Og så er hun mor til lil­le To­bi­as. Men i Rio står hun på eg­ne ben, og må­let er klart: En olym­pisk fi­na­le på det olym­pi­ske at­le­tiks­ta­dion i 400 me­ter ha­ek. I nat lø­ber hun ind­le­den­de he­at sammen med land­skvin­den Sti­na Tro­est. »Jeg skal i fi­na­len. Det er der in­gen tvivl om,« si­ger 29-åri­ge Sa­ra Slott Pe­ter­sen, da BT mø­der hen­de i den olym­pi­ske by i Rio de Ja­neiro.

Hjem­me i det jy­ske har hun ef­ter­ladt fa­mi­li­en. Til dag­ligt er hun ’mor-at­let’, som hun for­mu­le­rer det, men her i Rio er hun 100 pro­cent at­let. Her hand­ler det kun om én ting: Sa­ra Slott.

»Det er fedt at va­e­re her i for­hold til at få ret­tet fo­kus ind. Det har jeg gla­e­det mig til. Når jeg er hjem­me, skal jeg og­så del­ta­ge i ren­gø­ring, put­ning og bleskift. Al­le de der ting, som man i bund og grund helst vil va­e­re fri for. Så er det sva­ert at luk­ke sig helt sammen om den op­ga­ve, man har,« si­ger ha­ek­ke­lø­be­ren fra at­le­tik­klub­ben Aar­hus 1900.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen kom på he­le Dan­marks la­e­ber, da hun 10. juli blev den før­ste kvin­de­li­ge dan­ske eu­ro­pa­me­ster no­gen­sin­de i at­le­tik. Et per­fekt ryg­stød op mod OL, og så skul­le man tro, at me­dal­jedrøm­men blom­stre­de. For så­dan må det vel va­e­re, når man sam­ti­dig er ran­ge­ret som ver­dens tred­je­bed­ste ha­ek­ke­lø­ber? Ba­re ik­ke for Sa­ra Slott. En bag­lårs­ska­de har for­hin­dret en op­ti­mal OL-op­takt, og det kan gi­ve pro­ble­mer, når hun for­hå­bent­lig skal igen­nem tre løb på fi­re da­ge. Ind­le­den­de, se­mi­fi­na­le og fi­na­le. Bag ved kon­kur­ren­ter­ne »Jeg har ik­ke få­et den tra­e­ning, som jeg skul­le, så det der med, om jeg kan nå at re­sti­tu­e­re, bli­ver det helt sto­re spørgs­mål. Jeg kan godt lig­ge og slå nog­le i Di­a­mond Le­ague, og ba­se­ret på de re­sul­ta­ter bur­de jeg må­ske si­ge, at jeg skal ha­ve en me­dal­je, men jeg ved ik­ke, hvor­dan jeg re­a­ge­rer. Jeg har nog­le ud­for­drin­ger, som nog­le af de an­dre pi­ger ik­ke har,« si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen, som der­for hå­ber på en ro­lig vej til fi­na­len. Så ro­lig det nu kan bli­ve, når man ka­em­per om en fi­na­le­bil­let i den olym­pi­ske at­le­tik­kon­kur­ren­ce.

»Jeg er to­talt usik­ker på, hvor­dan jeg re­a­ge­rer. Det er et usik­ker­heds­pa­ra­me­ter, men vi har godt vidst, den vil­le kom­me. Det hand­ler om at kom­me så let igen­nem som over­ho­ve­det mu­ligt, for det be­ty­der alt til et mester­skab,« si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen, der ta­ger én vig­tig ting med sig fra EM-gul­det i juli. Ev­nen til at pra­este­re un­der et stort for­vent­nings­pres.

»At kun­ne gå ind som fa­vo­rit og pra­este­re, det er dej­ligt. Men det har ik­ke aen­dret på min egen målsa­et­ning.«

I før­ste om­gang ga­el­der det en fi­na­le­plads. Og så kan alt som be­kendt ske.

Når jeg er hjem­me, skal jeg og­så del­ta­ge i ren­gø­ring, put­ning og bleskift. Al­le de der ting, som man i bund og grund helst vil va­e­re fri for Sa­ra Slott Pe­ter­sen

SA­RA SLOTT PETERSENS BLÅ BOG

Kil­de: DIF

BED­STE RE­SUL­TAT: 4. plads til VM 2015 AL­DER, DA HUN BE­GYND­TE: 13 år DEBUT PÅ LANDSHOLDET: 2003 STØRST IND­FLY­DEL­SE PÅ KAR­RI­E­REN: Tra­e­ne­ren SA­ER­LIGT RITUAL FØR EN KONKURRENCE: Ik­ke et ritual, men la­ver al­tid sam­me op­varm­ning HOBBY: Fa­mi­li­en YNDLINGSSPORT (UDOVER AT­LE­TIK): Fod­bold STØR­STE IDOL: Sta­er­ke kvin­der og in­di­vi­du­el­le ud­hol­den­hed­s­at­le­ter

At­let-mor, som Sa­ra Slott Pe­ter­sen kal­der sig selv, når hun er hjem­me. Her med søn­nen To­bi­as. FO­TO: AXEL SCHÜTT

FO­TO: OLE NI­EL­SEN

Sa­ra Slott Petersens dan­ske kon­kur­rent på 400 me­ter ha­ek er Sti­na Tro­est (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.