Me­get me­re end en sejr

BT - - OL I RIO -

DAN­MARKS SEJR OVER Qa­tar er en af den slags, man ik­ke glem­mer li­ge med det sam­me. Det var en højdra­ma­tisk kamp, som med Mik­kel Han­sens mat­chvin­der-mål i sid­ste se­kund fik et min­de­va­er­digt punk­tum. Ska­e­rer man helt ind til be­net er det dog på pa­pi­ret ’kun’ to po­int i grup­pe­spil­let i OL-tur­ne­rin­gen, og Dan­mark hav­de al­li­ge­vel klemt sig vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne, selv­om det kun var ble­vet uaf­gjort mod ør­ken­sta­ten. MEN DET VAR så uen­de­ligt me­get me­re end en sejr for det dan­ske lands­hold. Det var et selv­til­lids­boost af di­men­sio­ner for spil­ler­ne, at en af den her slags gy­ser­af­slut­nin­ger en­de­lig faldt ud til de­res for­del, og at det ik­ke blev til end­nu en nedtur i et op­gør, der fin­der sin af­gø­rel­se i de dø­en­de se­kun­der.

Suc­ces­op­le­vel­ser­ne i de helt ul­tra ta­et­te kam­pe har nem­lig va­e­ret me­get få, si­den Gud­mun­dur Gud­munds­son sat­te sig på land­stra­e­ner­po­sten for godt to år si­den, og det, der el­lers tid­li­ge­re har va­e­ret en slags spids­kom­pe­ten­ce for det­te lands­hold, har plud­se­lig lig­net et be­gyn­den­de kom­pleks. og selv­for­stå­el­sen. Nu end­te det i ste­det lyk­ke­ligt, og det er den slags op­le­vel­ser, der kan få tro­en på eg­ne ev­ner til at vok­se. SPIL­LER­NE VED GODT, at net­op den del har va­e­ret et pro­blem, og der­for var der og­så en ka­em­pe let­tel­se at spo­re i mixed zo­ne, der hvor landsholdet kom­mer ud for at ta­le med me­di­er­ne, efter kam­pen. En let­tel­se, der i al­ler­hø­je­ste grad og­så var ty­de­lig hos land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son. Det har va­e­ret helt ty­de­ligt, når jeg har va­e­ret ta­et på landsholdet, at den enor­me kol­lek­ti­ve selv­til­lid, som ek­si­ste­re­de i Ul­rik Wil­be­ks re­ge­rings­pe­ri­o­de, er da­let i takt med mang­len på re­sul­ta­ter, og der har i ste­det sne­get sig en usik­ker­hed ind TAENK BA­RE TIL­BA­GE på EM i ja­nu­ar, hvor Dan­mark i ta­et­te kam­pe mod Sve­ri­ge og Tys­kland smed sej­re­ne va­ek og der­med og­så for­pur­re­de mu­lig­he­den for en se­mi­fi­na­le­plads. El­ler VM i Qa­tar i 2015, Han er nor­malt me­get ana­ly­se­ren­de, hvor Spa­ni­en sco­rer fak­ta­o­ri­en­te­ret og af­da­em­pet, det af­gø­ren­de mål i når han mø­der pres­sen efter kvart­fi­na­len med tre di­ver­se land­skam­pe. Hans bag­grund se­kun­der igen. Det som bank­chef for­na­eg­ter sig har va­e­ret helt ty­de­ligt, ik­ke på den front. Men lør­dag ef­ter­mid­dag når jeg har va­e­ret ta­et lo­kal tid i Fu­tu­re Are­na på landsholdet, at den var der fle­re fø­lel­ser uden på Gud­mun­durs enor­me kol­lek­ti­ve t-shirt, end jeg no­gen­sin­de selv­til­lid, som ek­si­ste­re­de har set før. Han var et va­eg­til-va­eg i Ul­rik smil, hav­de let til grin og Wil­be­ks re­ge­rings­pe­ri­o­de, var på kon­stant jagt efter de glo­ser, som kun­ne be­skri­ve hans til­stand. er da­let »Jah… Alt­så… Alt kan ske i så­dan i takt med en si­tu­a­tion… Jeg ved ba­re... Alt­så. mang­len på Jeg gik na­e­sten amok! Jeg løb ind re­sul­ta­ter, og der på ba­nen, og jeg ved ik­ke hvad. Jeg har i ste­det sne­get ved ik­ke, hvad jeg ta­en­ker, haha,« sig en usik­ker­hed sagde Gud­munds­son, som og­så ind. kon­sta­te­re­de, at det var en af­slut­ning, Net­op der­for han al­drig vil­le glem­me. er sej­ren over Qa­tar så ek­stremt vig­tig. For hav­de Dan­mark end­nu en gang smidt en fø­ring va­ek – landsholdet var jo alt­så i kon­trol hen mod slut­nin­gen og bur­de al­drig ha­ve luk­ket Qa­tar ind i op­gø­ret igen – hav­de det gjort ondt på spil­ler­ne og gi­vet end­nu et hak i selv­til­li­den SAM­ME MENTALE AFTRYK vir­ker alt­så og­så til at ha­ve sat sig hos spil­ler­ne, og det kan bli­ve me­get vig­tigt for den vi­de­re OL-fa­erd. Det er det, der i sid­ste en­de kan bli­ve af­gø­ren­de for, om Dan­mark får me­dal­jer ved OL. Og hvad det dan­ske ni­veau egent­ligt ra­ek­ker til, får vi det hidtil mest brug­ba­re svar på, når dan­sker­ne i ef­ter­mid­dag skal op mod Frank­rig, som er OLs helt sto­re guld­fa­vo­rit. Med en for­ment­lig stør­re po­r­tion selv­til­lid, end vi har set i et godt styk­ke tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.