Ud i fri­he­den

Ale­xan­der Zor­ni­ger har fjer­net Brønd­by-spil­ler­nes la­en­ker og gi­vet dem fri­hed. Der­for er de blå-gu­le på vej mod en ny, gyl­den pe­ri­o­de, me­ner midt­ba­ne­spil­le­ren Le­bo­gang Phi­ri

BT - - OL I RIO -

for­di han gi­ver os en fri­hed. Den fri­hed mang­le­de vi tid­li­ge­re. Fri­he­den til at spil­le og til selv at ta­ge be­slut­nin­ger på ba­nen. Det er trods alt os spil­le­re, der er på ba­nen. Han har gi­vet os de rol­ler, vi al­drig tro­e­de, vi skul­le få,« si­ger Phi­ri med det, der lig­ner en stikpil­le Tho­mas Frank og den tid­li­ge­re sport­s­li­ge le­del­se på ve­s­teg­nen.

»Vo­res mentale til­stand er me­get staerk, for­di vi har en le­der, der ved, hvad han vil. Der­for føl­ger vi al­le hans øn­sker. Det gør, at vi al­le er på den sam­me si­de og er klar til, hvad der nu end ven­ter rundt om det na­e­ste hjør­ne,« fort­sa­et­ter han. ’Jeg hav­de det sva­ert’ Ale­xan­der Zor­ni­ger er fort­sat ube­sej­ret i Su­per­liga­en, hvor han har skaf­fet tre sej­re til sin nye klub. Men sej­re­ne er ik­ke hans stør­ste be­drift. Han har aen­dret bå­de spil­lesti­len, tan­ke­gan­gen og stem­nin­gen i Brønd­by. Og han har gjort det på re­kord­tid.

Det fak­tum gør den ty­ske tra­e­ner bå­de glad og til­freds. Ik­ke mindst for­di, han blev fy­ret i sit se­ne­ste job i hjem­lan­det. Jeg kom til en hi­sto­risk klub. Hi­sto­ri­en var så im­po­ne­re­de, at jeg for­ven­te­de så me­get stør­re ting. Men jeg kom på et sva­ert tids­punkt, hvor vi var på vej ned og tin­ge­ne så sva­e­re ud fi­nan­si­elt. Jeg har al­tid hå­bet, at det vil­le ven­de, og nu tror jeg, vi er på vej til­ba­ge til de gyld­ne da­ge, som Brønd­by en­gang hav­de MANDAG 15. AUGUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.