En­de­lig kom sej­ren

BT - - ALKA SUPERLIGA - Laurits Bak Lyck | la­ly@spor­ten.dk

OB skul­le fem run­der ind i den nye Su­per­liga, før før­ste sejr kom i hus. Red­nings­man­den kom ind fra ba­en­ken og fort­sat­te sam­ti­digt FC Nord­s­ja­el­lands dår­li­ge sti­me. Det un­ge hold har nu tabt fi­re kam­pe i streg.

Scenen var sat. Efter fi­re uaf­gjor­te kam­pe ud af fi­re mu­li­ge skul­le OB i går ta­ge imod FC Nord­s­ja­el­land på hjem­me­ba­nen i Oden­se.

Et FC Nord­s­ja­el­land-hold, der efter sal­get af ko­me­ten Em­re Mor og uden hol­land­ske Jos­hua Jo­hn, der er på vej til tyr­ki­ske Bur­s­a­spor, så no­get uskar­pe ud. Klub­bens tre for­ri­ge Su­per­liga-kam­pe var endt med ne­der­lag og et skin­nen­de, rundt nul på po­int­kon­to­en. La­eg der­til, at klub­bens midt­stop­per­par An­dreas Max­sø og Pa­scal Gre­gor sta­dig ik­ke var til rå­dig­hed efter OL-tur­ne­rin­gen, li­ge­som er­far­ne Pa­tri­ck Mti­liga var ude.

Ja, OB har med ret­te kun­net se mu­lig­he­der i op­gø­ret.

Før­ste halv­leg vi­ste dog ik­ke den sto­re klas­se­for­skel på de to hold. Beg­ge hold med vel­spil­len­de cen­tra­le midt­ba­ner, men spil­let blev ik­ke rig­tig far­ligt i no­gen af en­der­ne.

Den stør­ste dra­ma­tik ind­traf midt i halv­le­gen, da OBs Ras­mus Fester­sen i fel­tet blev ta­ck­let li­ge på an­k­len. Ik­ke straf­fes­park, men­te dom­me­ren, mens Fester­sen, der knu­gen­de om sin an­kel nok var ue­nig. Lidt se­ne­re blev OBe­ren ud­skif­tet som føl­ge af ta­ck­lin­gen.

Og det skul­le bli­ve held i uheld, for af­lø­se­ren Tho­mas Mik­kel­sen blev i an­den halv­leg den sto­re red­nings­mand. Først prik­ke­de han en bold over FCN-ke­e­per Ru­nar A. Ru­nars­son, der via stol­pen gik i mål. Og efter Ken­neth Emil Petersens 2-0 mål og Marcus Ing­vart­sens re­du­ce­ring, duk­ke­de Tho­mas Mik­kel­sen igen op og score­de til slut­re­sul­ta­tet 3-1.

»Jeg fø­ler mig rig­tig skarp for ti­den, og det er dej­ligt at kun­ne bi­dra­ge med to mål i dag og be­vi­se, at jeg sta­dig kan sco­re mål,« sagde han efter kam­pen til Eu­rosport.

»Nu har vi haft fi­re uaf­gjor­te kam­pe, så det er selv­føl­ge­lig dej­ligt med en sejr. Det løf­ter he­le hol­dets selv­til­lid, så det kan kun gå fremad nu.«

Hos FC Nord­s­ja­el­land var man mil­dest talt ik­ke til­freds med den de­fen­si­ve ind­sats. Men pro­jek­tet med tro­en på de un­ge fort­sa­et­ter ufortrø­de­nt.

»Vi skal bli­ve ved og la­e­re at tro på os selv, det skal nok kom­me stille og ro­ligt. Vi skal ha­ve styr på nog­le af­ta­ler og bli­ve me­re sik­re i det. Få luk­ket af, bli­ve bed­re i om­stil­lin­ger­ne og få sco­ret nog­le mål,« sagde målsco­rer Marcus Ing­vart­sen til Eu­rosport.

Og­så tra­e­ner Kas­per Hjul­mand ma­ne­de til ar­bejds­ro.

»Det klin­ger jo hult at si­ge, at jeg ser så me­get gods i dren­ge­ne der­u­de, når man ta­ber 1-3. Men det sy­nes jeg. Der er et ka­em­pe­stort po­ten­ti­a­le, og jeg ved, at når vi får sam­let grup­pen og trans­fer­vin­du­et luk­ker, så be­gyn­der tin­ge­ne at tip­pe over til vo­res for­del.«

FO­TO: CLAUS FISKER

Tho­mas Mik­kel­sen var hø­je­re og før på bol­de­ne end nord­s­ja­el­la­en­der­ne og kvit­te­re­de med to mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.