Hol­det der fo

BT - - ALKA SUPERLIGA -

UDSKIFTNING Af­lø­ser­ne hav­de langt fra sam­me kva­li­tet, som Ki­an Han­sen, An­ker­sen-brød­re­ne, Jo­nas Knud­sen og hvad de el­lers hed.

»Vi var go­de til at la­ve spil­ler­ne, men ik­ke så go­de til at fin­de de spil­le­re, vi ik­ke selv la­ve­de,« kon­klu­de­rer Kri­stof­fer Kri­sten­sen, ny be­sty­rel­ses­for­mand i Es­b­jerg:

»Vo­res grund­ar­bej­de var ik­ke godt nok. Vi vid­ste ik­ke, hvad vi skul­le stille i ste­det for. Der er be­gå­et mas­ser af fejl, men når der er gå­et nog­le år og vi sid­der og ana­ly­se­rer på, hvor­for det gik så galt, som det gik, så vil det va­e­re en af de vig­tig­ste pro­blem­stil­lin­ger.« Man­ge ind­køb Ud­skift­nin­gen har da og­så va­e­ret vold­som i Dan­marks ve­st­li­ge­ste Su­per­liga­klub. Li­ge om­kring 30 spil­le­re er hen­tet ind si­den som­me­ren 2013. End­nu fle­re er sendt va­ek.

Midt­ba­ne­spil­le­ren Jep­pe An­der­sen kom selv til den­gang for tre år si­den og har som en af de få va­e­ret med he­le vej­en og over­va­e­ret de sto­re ud­skift­nin­ger på na­er­me­ste hold.

»Der har va­e­ret en iden­ti­tetskri­se i klub­ben, hvor man har mi­stet man­ge spil­le­re med Es­b­jerg-dna. Hvor­dan skul­le man spil­le, hvil­ke spil­le­re skul­le man ha­ve? Det har va­e­ret tur­bu­lent. Eu­ro­pa Le­ague var en van­vit­tig ting at va­e­re med til, men si­den har der jo egent­lig ik­ke va­e­ret spe­ci­elt man­ge op­tu­re, så det har ik­ke al­tid va­e­ret li­ge sjovt,« si­ger Jep­pe An­der­sen og fort­sa­et­ter:

»At al­le de go­de spil­le­re er smut­tet har jo va­e­ret med til at gi­ve mig chan­cen. Og an­dre. Men det er jo spil­le­re, der har holdt et højt ni­veau, og det er spil­le­re, man har mang­let. Og så kan man jo dis­ku­te­re, om man i åre­ne fik hen­tet de rig­ti­ge spil­le­re i ste­det, selv om man hav­de få­et mas­ser af pen­ge ud af det, og­så fra Eu­ro­pa Le­ague. Det be­døm­mer man vel ud fra re­sul­ta­ter, og så kan man si­ge, at man ik­ke fik nok ud af det,« si­ger Jep­pe An­der­sen om et hold, der ik­ke en­gang spil­le­de sig til me­dal­jer i Su­per­liga­en. Ud­vik­lings­klub Midt­ba­ne­spil­le­ren un­der­stre­ger dog, at Es­b­jerg al­tid vil va­e­re en ud­vik­lings­klub, en sa­el­gen­de klub. Det sam­me gør be­sty­rel­ses­for­mand Kri­stof­fer Kri­sten­sen.

»Det er vo­res rol­le i hie­rar­ki­et, og det kan man få me­get sjov og no­get spa­en­den­de ud af. Det er jo hi­sto­ri­en om en klub uden de sto­re res­sour­cer, der li­ge plud­se­lig får sport­s­lig suc­ces – ja, det gør og­så, at spil­ler­ne sø­ger va­ek, og der står man til­ba­ge med et vaku­um. Et hul, man skal for­sø­ge at fyl­de. Vi må så ba­re er­ken­de, at vi ik­ke kun­ne mod­stå pres­set, da pres­set kom. Vi hav­de sva­ert ved at hånd­te­re den sto­re spil­ler­ud­skift­ning,« si­ger Kri­stof­fer Kri­sten­sen.

Es­b­jerg var den­gang en for­holds­vist ny­op­ryk­ket klub, hvor alt var skå­ret ind til be­net. Uden sport­s­di­rek­tør, uden scouts og med en di­rek­tør, der og­så li­ge skul­le va­e­re pres­se­ansvar­lig. Så selv om regn­ska­ber­ne iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den var ’for­nuf­ti­ge, pa­e­ne og or­dent­li­ge’ oven på spil­ler­sal­ge­ne og den suc­ces­ri­ge Eu­ro­pa Le­ague-tur­né i ef­ter­å­ret 2013, kun­ne det ik­ke ses på ba­nen.

»Godt nok har vi stå­et med en mas­se pen­ge, men vi har ik­ke haft de for­nød­ne for­ud­sa­et­nin­ger for at gå ud på mar­ke­det. Vi hav­de ik­ke et ’skyg­ge­hold’ klar. Der­for har vi be­talt for me­get for spil­le­re, der ik­ke ’per­for­me­de’ i hen­hold til det, vi ger­ne vil­le. Det var vi ik­ke go­de nok til,« si­ger Kri­stof­fer Kri­sten­sen, der har va­e­ret med i Es­b­jerg-be­sty­rel­sen si­den 2011. Spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer Og tre år, hvor en hel star­top­stil­ling er for­s­vun­det, har sat si­ne ty­de­li­ge spor på ba­nen, iføl­ge Jep­pe An­der­sen.

»Jeg tror ik­ke, der er man­ge klub­ber, der kan si­ge, at de ik­ke ba­re har én spil­ler til­ba­ge efter tre år. Det er og­så det, der har gjort det sva­ert for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.