Or­svandt

BT - - ALKA SUPERLIGA -

os. Vi har skul­let fin­de os selv, og det har sat­me ik­ke va­e­ret li­ge let al­tid. Og det er nok det, folk har haft sva­ert ved at for­stå: At vi ik­ke kun­ne gø­re det bed­re. Men det er sim­pelt­hen ba­re for­di, at vi ik­ke li­ge al­tid har kendt hin­an­den godt nok og har haft den ’con­nection’, der skal til,« si­ger Jep­pe An­der­sen.

Men nu, i som­me­ren 2016, er der truk­ket i nød­brem­sen. Di­rek­tø­ren er snart for­tid, be­sty­rel­ses­for­man­den er al­le­re­de skif­tet ud. Tra­e­ne­ren er ny i form af Co­lin Todd, og for før­ste gang vil klub­ben an­sa­et­te en sport­s­di­rek­tør – nav­net er end­nu ik­ke of­fi­ci­elt, men der skul­le iføl­ge fle­re me­di­er va­e­re ta­le om hol­land­ske Ted van Le­euwen.

»Nu sat­ser vi lidt, men vi gør og­så det, som vi må­ske skul­le ha­ve haft fat i lidt tid­li­ge­re. Og vi må ba­re er­ken­de, at det er så vig­tig en funk­tion, at det bli­ver vi nødt til at ha­ve bed­re styr på. Det har vi så en for­vent­ning om, at han er en va­e­sent­lig for­bed­ring på det om­rå­de. I dag har vi og­så 2012-13: 2013-14: 2014-15: 2015-16: 2016-17: det kom­merci­el­le og øko­no­mi­ske fun­da­ment, der gør, at vi kan ta­ge det skridt, som vi må­ske skul­le ha­ve ta­get lidt tid­li­ge­re,« si­ger Kri­stof­fer Kri­sten­sen uden i øv­rigt at na­ev­ne nav­net på den nye sport­s­di­rek­tør.

Men for­må­let er ube­tin­get, at Es­b­jerg skal til­ba­ge til ’toppen af dansk fod­bold’.

»Det kom­mer til at ta­ge no­get tid, for vi har de spil­le­re, vi har, og de skal til at ’per­for­me’ igen, men ly­sten er så småt be­gyn­de at ven­de til­ba­ge. Vi har måt­tet han­ke op i os selv og gø­re no­get ved det, for vi var på vej ud af den for­ker­te tan­gent.«

4 i Su­per­liga­en og po­kal­vin­der 5 i Su­per­liga­en 8 i Su­per­liga­en 11 i Su­per­liga­en 14 (og sidst) i Su­per­liga­en, hidtil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.