2 , 02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark fik en me­get vig­tig og hel­dig sejr mod Qa­tar og står sta­dig kun med et en­kelt ne­der­lag før den­ne sid­ste grup­pe­kamp. Kig­ger man nøg­ter­nt på det, har Dan­mark dog ik­ke over­be­vist, og de kom­mer for al­vor på ar­bej­de mod OL-fa­vo­rit­ter­ne fra Frank­rig, der er pres­set efter et over­ra­sken­de ne­der­lag til Kro­a­tien. Frank­rig har vun­det med mindst tre mål over Dan­mark i de se­ne­ste tre ind­byr­des kam­pe, og når vo­res stør­ste pro­fil Mik­kel Han­sen end­nu ik­ke er på top­ni­veau, så lig­ner det et nyt ne­der­lag i af­ten. til de sej­r­svan­te fransk­ma­end

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.