For Zla­tan en start

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg for­søg­te at gø­re mit ar­bej­de og hja­el­pe mi­ne hold­kam­me­ra­ter. Det vig­tig­ste er at vin­de, og kan jeg så sco­re og hja­el­pe dem på den må­de, så er det rig­tig godt FLOT START ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re i an­gre­bet. Sven­ske Zla­tan Ibra­him­ovic bli­ver ik­ke yn­gre, men han er fort­sat en klas­se­spil­ler med må­l­ga­ran­ti.

Det vi­ste Zla­tan Ibra­him­ovic i går, da han score­de et en­kelt mål i Man­che­ster Uni­teds 3-1sejr ude mod Bour­ne­mouth.

»Jeg for­søg­te at gø­re mit ar­bej­de og hja­el­pe mi­ne hold­kam­me­ra­ter. Det vig­tig­ste er at vin­de, og kan jeg så sco­re og hja­el­pe dem på den må­de, så er det rig­tig godt,« sagde Zla­tan Ibra­him­ovic med over­ra­sken­de yd­myg­hed til en­gel­ske Sky Sports og fort­sat­te:

»Men uan­set om det er mig, Way­ne (Roo­ney,red.) el­ler en an­den, der sco­rer, så er det li­ge så vig­tigt, som hvis jeg selv hav­de sco­ret. Sej­ren er det vig­tig­ste.« Blan­det kamp Trods sej­ren var der plads til for­bed­ring hos Man­che­ster Uni­ted, hvor an­den halv­del var langt bed­re end den før­ste, kon­sta­te­re­de Zla­tan Ibra­him­ovic.

»Det var en sva­er før­ste halv­leg, hvor vi ik­ke var 100 pro­cent klar. Men an­den halv­leg blev nem­me­re, for­di vi fik me­re plads, og vi kun­ne spil­le vo­res eget spil. Det var en god start, og det er vig­tigt,« sagde han.

Det med at sco­re i de­but­kam­pe er ik­ke no­get nyt for den sven­ske an­gri­ber. Fak­tisk vil­le det mod­sat­te ha­ve va­e­ret en over­ra­skel­se.

Med må­let i går har Zla­tan Ibra­him­ovic nu sco­ret i al­le si­ne de­but­kam­pe i Se­rie A, La Li­ga, Li­gue 1, Cham­pions Le­ague og Pre­mi­er Le­ague. Sta­dig nyt Al­li­ge­vel vil­le Zla­tan Ibra­him­ovic ik­ke kal­de over­gan­gen fra sin for­hen­va­e­ren­de klub Pa­ris SG let. Der er sta­dig man­ge nye ind­tryk, der skal for­dø­jes i Man­che­ster.

»Det er ik­ke nemt. Alt er nyt for mig. Hold­kam­me­ra­ter­ne, klub­ben, mil­jø­et om­kring, nye sta­dions, men lang­somt ven­der jeg mig til det, og så kan jeg spil­le mit spil og hja­el­pe hol­det med at vin­de,« sagde Zla­tan Ibra­him­ovic.

Mens sven­ske­ren og Man­che­ster Uni­ted kør­te en sik­ker sejr hjem, blev det an­der­le­des spa­en­den­de i af­tes, da Ar­se­nal tog imod Li­ver­pool.

Det op­gør vandt ude­hol­det 4-3 i en kamp, der gav til­sku­er­ne vild un­der­hold­ning. Det be­gynd­te el­lers bedst for Ar­se­nal, der kom for­an ved Theo Walcott.

Men så sva­re­de Li­ver­pool til­ba­ge og brag­te sig på 1-4 på to mål af Phi­lip­pe Cou­tin­ho og et en­kelt fra Adam Lal­la­na og Sa­dio Mané.

Her slut­te­de det dog ik­ke helt, for Ar­se­nal fik ka­em­pet sig til­ba­ge, men to re­du­ce­rin­ger fra Alex Oxla­deCham­ber­lain og Ca­lum Cham­bers var alt­så ik­ke nok til sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.