Pia Kja­ers­gaard un­drer sig over kri­tik­ken

BT - - NYHEDER -

Pia Kja­ers­gaard me­ner, at Sti­ne Bos­se har over­set po­in­ten, når Bos­se kri­ti­se­rer Pia Kja­ers­gaard for ik­ke selv at ta­ge til­stra­ek­ke­ligt an­svar. »Sti­ne Bos­se har ret i, at jeg er en del af mag­ten. Men det er jo og­så li­ge net­op der­for, at jeg går ud og si­ger, som jeg gør, så der­for un­dres jeg no­get over kri­tik­ken. Hun er og­så en del af mag­ten, og der­for bur­de hun gø­re det sam­me. Det er jo li­ge pra­e­cis dét, vi skal gø­re, når vi sid­der som en del af mag­ten, for­di vi har mu­lig­hed for at bli­ve hørt,« si­ger Pia Kja­ers­gaard som svar på Sti­ne Bos­ses kri­tik.

Pia Kja­ers­gaard til­fø­jer, at der ak­tu­elt er ri­ge­ligt med ek­semp­ler på kløf­ter mel­lem dem, som fø­ler, de ik­ke bli­ver hørt, og så dem, der ud­stik­ker ret­nings­linjer­ne for os al­le sammen: »Se ba­re på, hvad der sker rundt om i ver­den li­ge nu: Do­nald Trump, Bre­xit, ge­ne­relt sti­gen­de skep­sis mod EU i be­folk­nin­ger­ne, in­te­gra­tio­nen og al­le pro­ble­mer­ne om­kring den. Hvis man ik­ke kan ma­er­ke fru­stra­tio­nen, så er man alt­så bå­de døv og blind,« si­ger hun.

Hun me­ner, det er ab­so­lut nød­ven­digt at få styr på fol­ke­van­drin­gen som en del af en sam­let løs­ning på en af ti­dens sto­re ud­for­drin­ger:

»Jeg sy­nes, der er me­get, vi kan gø­re, og me­get, vi kan ta­en­ke over.«

• Pia Kja­ers­gaard: »Sti­ne Bos­se har ret i, at jeg er en del af mag­ten. Men det er jo og­så li­ge net­op der­for, at jeg går ud og si­ger, som jeg gør.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.