Guld-’bryl­lup’

Per­nil­le Blu­mes ka­e­re­ste, René Hol­ten Poul­sen, er selv guld­kan­di­dat og var sik­ker på, at hun vil­le hen­te en OL-me­dal­je

BT - - OL I RIO - KAERLIGHED PÅ VANDET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at der er kaerlighed i luf­ten i Rio i de her da­ge. Som BT kun­ne forta­el­le i sid­ste uge, har Per­nil­le Blu­me og René Hol­ten Poul­sen fun­det sammen som par, og det kan vi­se sig at bli­ve en gyl­den par­dans ved OL. Per­nil­le Blu­me vandt guld på 50 me­ter fri og bron­ze på 4x100 me­ter med­ley, og René Hol­ten Poul­sen er blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de me­dal­je i en­er­ka­jak. I går hand­le­de det dog om Per­nil­le Blu­me, og hun hav­de li­ge nå­et at snak­ke med René Hol­ten Poul­sen, in­den hun mød­te ind til me­dal­je­pres­se­mø­de.

»Det var rig­tig dej­ligt at se hans gla­e­de og­så. Sam­ti­dig bli­ver vi og­så nødt til at hol­de fo­kus for hans ved­kom­men­de.«

»Han rin­ge­de li­ge her før. Jeg tror ba­re, at han star­te­de med at si­ge: »Nå, hvad så?«. Haha. »Ja, hvad så, hvad så?«. Så sagde han: »Jeg vid­ste det. Hvad sagde jeg? For to uger si­den sagde jeg til dig, at du ba­re skal ned og ta­ge den me­dal­je«. Vi jo­ke­de om­kring det, og jeg var så­dan lidt »haha, ja, du er sjov«. Så tror jeg lidt, at han hav­de en fø­lel­se af, at han hav­de kaldt den. Han hav­de åben­bart skre­vet til min bed­ste ven, Da­ni­el Skaa­ning, som og­så er her, at jeg vil­le vin­de. Jeg ved ik­ke, hvad der har gjort, at de har tro­et på det,« si­ger Per­nil­le Blu­me.

I mi­nut­ter­ne efter Per­nil­le Blu­mes guld­tri­umf skrev René Hol­ten Poul­sen og­så på sin Fa­ce­book-si­de or­de­ne: ’That’s my girl’, med et bil­le­de af sin ny­kår­ne kaerlighed.

Hun står net­op nu på toppen af sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re. Al­drig før har hun vun­det me­dal­jer in­di­vi­du­elt, og nu sker det så efter et år, hvor hun blev ramt af stress og helt stop­pe­de med at svøm­me. Og oveni det he­le har hun alt­så og­så fun­det ka­er­lig­he­den.

»René og jeg har al­tid va­e­ret go­de ven­ner. Da jeg holdt min pau­se, så jeg ik­ke René. Så det var fak­tisk først efter, jeg var kom­met til­ba­ge og hav­de kva­li­fi­ce­ret mig til OL. Det har kun va­e­ret det sid­ste styk­ke tid frem mod OL, at vi har set hin­an­den.«

Han rin­ge­de li­ge her før. Jeg tror ba­re, at han star­te­de med at si­ge: »Nå, hvad så?«. Haha. »Ja, hvad så, hvad så?«. Så sagde han: »Jeg vid­ste det. Hvad sagde jeg? Per­nil­le Blu­me om René Hol­ten Poul­sen

Har han haft be­tyd­ning for, at du står her nu?

»Ja, det tror jeg. Vi har brugt hin­an­den me­get. Vi dyr­ker sport, hvor vi kan re­la­te­re me­get til hin­an­den. Vi har snak­ket me­get om OL og det pres, der er. At det hand­ler om at ny­de det. Det har fun­ge­ret rig­tig fint. Men vi snak­ker må­ske hel­ler ik­ke så sinds­sygt me­get om sport. El­lers kan he­le ens liv kom­me til at hand­le om sport. Det hand­ler om at kun­ne tra­ek­ke stik­ket lidt og kom­me va­ek fra det he­le og vi­de, at der er en per­son, der ved 100 pro­cent, hvad man går igen­nem,« si­ger Per­nil­le Blu­me.

Per­nil­le Blu­me vi­ste stolt sin me­dal­je frem for pres­sen og hav­de over­skud til at jo­ke og la­ve gri­mas­ser. FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN, REUTERS, AFP, LISELOTTE SABROE, HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.