Møn­ster-bry­der

Kron­prins Fre­de­rik over­rak­te Mark O. Madsen den olym­pi­ske me­dal­je, han sat­te kurs efter før­ste gang for me­re end ot­te år si­den

BT - - OL I RIO - Benjamin Munk Lund | bemu@spor­ten.dk

Det var fan­ta­stisk. En OL-me­dal­je hav­de jeg ik­ke tur­de hå­be på. Det har va­e­ret en rig­tig god dag Mark O. Madsen

Mark O. Madsen fik på må­der brudt sin olym­pi­ske for­ban­del­se, da han sent søn­dag af­ten hen­te­de olym­pisk sølv i bryd­ning.

Ik­ke mindst frem mod le­ge­ne i Bei­jing for ot­te år si­den, men og­så i Lon­don ved de se­ne­ste le­ge, var der bå­de for­vent­nin­ger og for­håb­nin­ger til, at Mark O. Madsen, der i åre­vis ved ver­dens­mester­ska­ber har vist, at han er en del af ver­den­se­li­ten, kun­ne va­e­re en dansk me­dal­je­ta­ger.

Det har al­drig va­e­ret rig­tig ta­et på at gå så­dan.

Ind­til i går. Her vi­ste Mark O. Madsen sig på al­le må­der som en møn­ster­bry­der og fort­sat­te den sti­me af suc­ces, der pra­e­ger de dan­ske pra­e­sta­tio­ner i Rio i dis­se da­ge.

I fi­na­len kun­ne han dog ik­ke gø­re no­get ved den mand, der of­te før har va­e­ret hans ba­ne­mand, rus­si­ske Ro­man Vla­sov, der be­trag­tes som va­egt­klas­sens klart bed­ste.

»Det var fan­ta­stisk. En OL-me­dal­je hav­de jeg ik­ke tur­de hå­be på. Det har va­e­ret en rig­tig god dag. Jeg har drømt om en me­dal­je, si­den jeg kun­ne gå.« sagde Mark O. Madsen, der fik over­rakt sin sølv­me­dal­je af det dan­ske med­lem af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te, kron­prins Fre­de­rik, der fra til­sku­er­plad­ser­ne i bry­dea­re­na­en fulg­te den dan­ske bry­der gen­nem he­le da­gen. Ka­em­pe drøm »Det er fan­ta­stisk. Det er jo no­get, han vir­ke­lig har drømt om, ka­em­pet for og tra­e­net til i ti­tu­sin­de­vis af ti­mer. Vi så, hvor­dan det gik først i Ki­na (OL 2008, red.), hvor han gik ud i før­ste run­de, og så i Lon­don, hvor det hel­ler ik­ke lyk­ke­des. Så det er i sig selv en ka­em­pe for­løs­ning,« sagde Kron­prin­sen efter se­mi­fi­na­len, hvor det stod klart, at Mark O. Madsen var sik­ret en me­dal­je.

»Jeg har valgt før le­ge­nes be­gyn­del­se at over­ra­ek­ke me­dal­je her­til. Det er no­get, man skri­ver sig op til som med­lem af IOC på en øn­ske­li­ste, og der skrev jeg Mark ind, for­di jeg men­te, at det kun­ne gi­ve no­get.« Hvad vil De si­ge til ham, når De skal over­ra­ek­ke me­dalj­en?

»Jeg vil si­ge, at det­te er fan­ta­stisk. For mig per­son­ligt er det en ka­em­pe op­le­vel­se at gi­ve me­dal­jer om hal­sen på at­le­ter­ne - uan­set om det er dan­ske­re el­ler ej. Jeg tror, jeg vil kram­me ham,« sagde den dan­ske tro­nar­ving in­den fi­na­len.

Mark O. Madsen har som sagt i me­re end ti år va­e­ret en del af bryd­nin­gens ab­so­lut­te ver­den­se­li­te. Han vandt VM-sølv i 2005 som sit før­ste sto­re in­ter­na­tio­na­le re­sul­tat og gen­tog det i 2007, hvil­ket var med til at gø­re ham til et af de helt sto­re me­dal­je­håb før OL i 2008 i Bei­jing. Men her røg han ud al­le­re­de i før­ste run­de i en gi­gan­tisk skuf­fel­se, og det hav­de man la­ert af den­ne gang, forta­el­ler land­stra­e­ner Szy­mon Kogut.

»Vi var har va­e­ret for­sig­ti­ge med ud­mel­din­ger om me­dal­jer den­ne gang. Mark er ble­vet lidt klo­ge­re. I Bei­jing var det ’jeg vin­der, og that’s it.’ Vi var eni­ge om, at det ik­ke gav me­ning,« sagde han. Jeg har mig mak­si­malt Det be­to­ne­de Mark O. Madsen selv i et stort op­takt­s­in­ter­view med BT før le­ge­ne i Rio. Her sagde bry­de­ren, da han blev spurgt, hvad der vil­le gø­re OL til en per­son­lig suc­ces for ham:

»At jeg har fø­lel­sen af at pra­este­re bedst mu­ligt. Selv­føl­ge­lig vil det va­e­re ’over the top’ at kom­me hjem fra et OL med en me­dal­je. Så­dan tror jeg, al­le har det. Men jeg har la­ert af er­fa­rin­ger­ne fra 2008, hvor jeg meld­te ud, at det kun var en me­dal­je, der var godt nok. Nu har jeg tu­net lidt ind på, hvad det vig­ti­ge er, og det er at kun­ne smi­le i hver­da­gen og la­ve det, jeg godt kan li­de. Det har jeg haft mu­lig­he­den for he­le vej­en op til OL. Det, der vil gø­re mig glad og stolt, når jeg står der­ne­de, er at stå med fø­lel­sen af, at jeg har gjort alt, hvad jeg over­ho­ve­det kun­ne og pra­este­re op til det ni­veau, som jeg fø­ler, jeg har.« Per­fekt for­be­re­del­se Skal man tro hans tra­e­ner, Szy­mon Kogut, er der ik­ke den sto­re hem­me­lig­hed bag, at Mark O. Mad­sens olym­pi­ske suc­ces er kom­met i Rio og ik­ke i Lon­don for fi­re år si­den.

»Nej, vo­res for­be­re­del­ser har ik­ke va­e­ret spe­ci­elt an­der­le­des end sidst. For­skel­len er, at han ik­ke er ska­det. Og så har vi ar­bej­det med nog­le de­tal­jer, som må­ske har va­e­ret af­gø­ren­de: Ko­sten, søv­nen og fo­kus på de små de­tal­jer i tra­e­nin­gen,« for­kla­rer han.

Med Mark O. Mad­sens sølv­me­dal­je i af­tes er Dan­mark op­pe på syv me­dal­jer i alt i Rio.

Du kan la­e­se alt om fi­na­len på bt.dk.

FO­TO: REUTERS

Mark O. Madsen vandt sølv efter at ha­ve tabt til rus­si­ske Vla­sov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.