Surt exit

Dansk bad­min­ton har trods alt tre del­ta­ge­re med i kno­ck­out-kam­pe­ne, men det skuf­fer sport­s­che­fen, at to pro­fi­le­re­de doub­ler al­le­re­de er rø­get ud

BT - - OL I RIO - KRI­TIK Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Grup­pe­spil­let i bad­min­ton er over­stå­et, og nu be­gyn­der de rig­tig sjove kam­pe i knald-el­ler­fald fa­sen. Her har Dan­mark tre kort at spil­le ud i form af Jan Ø. Jør­gen­sen, Vik­tor Axel­sen samt da­medoub­len Ka­mil­la Ryt­terJuhl og Chri­stin­na Pe­der­sen. Fa­er­dig er til gen­ga­eld Li­ne Kja­er­s­feldt og doub­ler­ne Car­sten Mo­gen­sen/ Mat­hi­as Boe og Jo­a­chim Fi­s­cher/ Chri­stin­na Pe­der­sen, som el­lers var hen­holds­vis for­sva­ren­de olym­pisk sølvvin­der og bron­ze­vin­der fra Lon­don.

Bå­de her­redoub­len og mixed­doub­len er ble­vet slå­et ud af grup­pe­spil­let af par, som lig­ger un­der dem på ver­dens­rang­li­sten, og Finn Tra­erupHan­sen, sportschef i Bad­min­ton Dan­mark, er da hel­ler ik­ke til­freds, da BT mø­der ham i Rio­cen­tro Pavi­li­on 4, som bad­min­to­na­re­na­ens be­sked­ne navn ly­der.

»Selv­føl­ge­lig er det en lil­le skuf­fel­se, at mixed­doub­len ik­ke er gå­et vi­de­re. Vi me­ner, de har ni­veau­et til at va­e­re med i kvart­fi­na­ler­ne og va­e­re ta­et­te­re på OL-me­dal­jer. Her­redoub­len er og­så en lil­le skuf­fel­se. De vin­der to kam­pe, og det er ba­re ae­r­ger­ligt, at det ik­ke er nok (de ry­ger ud på sa­etsco­re, red.). Vi så go­de pe­ri­o­der fra dem, men og­så pe­ri­o­der, hvor det ik­ke var så godt - og der kan man så si­ge, at der må­ske har va­e­ret lidt for man­ge af de dår­li­ge pe­ri­o­der til, at de kun­ne gå vi­de­re,« si­ger Finn Tra­erup-Han­sen og til­fø­jer:

»Når man spil­ler grup­pe­spil, er der ba­re nog­le nu­an­cer, som spil­ler ind, som vi ik­ke er vant til, men vi skal va­e­re der he­le ti­den. For al­le kam­pe kan få be­tyd­ning i for­hold til det sam­le­de regn­skab i grup­pen.«

Har der mang­let ky­nis­me hos de to par, der er rø­get ud?

»Jeg ved ik­ke, om det er ky­nis­me. Jeg må gå ud fra, at spil­ler­ne prø­ver det, de kan. Men det ga­el­der om at va­e­re der i kam­pe­ne og va­e­re be­vidst om, at selv­om man lig­ger til at vin­de, får re­sul­ta­tet be­tyd­ning i sid­ste en­de. Så­dan er det med det her grup­pe­spil, som vi ik­ke er vant til.«

De an­dre na­tio­ner er jo hel­ler ik­ke vant til grup­pe­spil­let?

»Nej nej. Men her­redoub­len vin­der to kam­pe, og det er som of­test nok til at gå vi­de­re. Det er det så ik­ke her.«

Der var stor usik­ker­hed i for­hold til, om det var Car­sten Mo­gen­sen og Mat­hi­as Boe, der skul­le ud­ta­ges på grund af Mo­gen­sen syg­doms­for­løb. For­try­der I, at I sat­se­de på dem og ik­ke Mads Con­rad-Pe­ter­sen og Mads Kol­ding?

»Vi valg­te et par, der var kva­li­fi­ce­ret, et par der hav­de prø­vet OL før, og som der­for hav­de olym­pisk er­fa­ring at tra­ek­ke på. Og de har vun­det to kam­pe, og det er så­dan set godt nok for os.«

Så er der over­ho­ve­det in­gen for­try­del­se?

»Ja­men du kan al­drig vi­de, hvor­dan an­dre hav­de spil­let. For an­dre spil­le­re, der var kom­met med, vil­le det her sta­dig va­e­re et OL, som ba­re er no­get spe­ci­elt, og man kan ik­ke vi­de, hvor­dan det var gå­et. Vi traf det valg, vi tro­e­de på på det tids­punkt, og det står vi selv­føl­ge­lig ved.«

Hvis du over­ord­net skal eva­lu­e­re je­res fo­re­lø­bi­ge ind­sats i Rio, hvor­dan vil du så gø­re det?

»Mini­mums­pra­e­sta­tio­nen var at få tre vi­de­re fra grup­pen, og det er ind­fri­et. Så det er fint. Så må vi se, hvor­dan det går der­fra.«

Doub­le-par­re­ne Mat­hi­as Boe/Car­sten Mo­gen­sen (øverst tv.) og Chri­stin­na Pe­der­sen/Jo­a­chim Fi­s­cher (øverst th.) er ude af OL efter grup­pe­spil­let, og det skuf­fer Bad­min­ton Dan­mark. Der er dog og­så lys­punk­ter, for bå­de Jan Ø. Jør­gen­sen (fo­to her­over), Vik­tor Axel­sen og da­medoub­len med Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen er vi­de­re til kno­ck­out-fa­sen, der be­gyn­der i dag. Fo­to: REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.