Dan­sker kri­ti­se­rer ma­ra­to­net

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Det er us­undt og unød­ven­digt at lø­be ma­ra­ton­løb på den tid af da­gen, hvor det er var­mest, og en dag får lø­ber­ne pro­ble­mer med det.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra den dan­ske ma­ra­ton­lø­ber Jes­si­ca Dra­sk­au-Pe­ter­s­son efter OLlø­bet i Rio i går for­mid­dag bra­si­li­ansk tid, hvor hun kom i mål som num­mer 40.

På en me­get varm dag i den bra­si­li­an­ske stor­by var det ik­ke til me­gen hja­elp, at start­skud­det først lød klok­ken 09.30, så lø­ber­ne løb de sid­ste ki­lo­me­ter li­ge i mid­dags­he­den.

»Må­ske bur­de de star­te lø­bet lidt tid­li­ge­re. Vi var hel­di­ge i dag, at der ik­ke var så man­ge, der skul­le ha­ve la­e­ge­hja­elp. Men på et tids­punkt får vi et pro­blem,« si­ger Jes­si­ca Dra­sk­au-Pe­ter­s­son.

»Det er ik­ke sundt, og der er in­gen grund til at gø­re det på den var­me­ste tid på da­gen. I USA er de helt hyste­ri­ske med, at løb al­tid skal star­te klok­ken seks om mor­ge­nen. Selv om vin­te­r­en,« si­ger hun. Var­men slog hårdt Dra­sk­au-Pe­ter­s­sons tid på 2 ti­mer, 36 mi­nut­ter og 14 se­kun­der var he­le seks mi­nut­ter lang­som­me­re end den per­son­li­ge re­kord, hun sat­te i Chi­ca­go Ma­rat­hon i ok­to­ber sid­ste år.

Og var­men spil­le­de en stor rol­le, for­kla­rer hun.

»Jeg har sat per­son­lig re­kord i de se­ne­ste fem ma­ra­ton­løb, og det vil­le jeg ger­ne ha­ve gjort igen. Det er mit langs­om­ste ma­ra­ton­løb la­en­ge, men og­så det var­me­ste. Må­ske er jeg til­freds i morgen, men ik­ke li­ge nu,« si­ger Jes­si­a­ca Dra­sk­au-Pe­ter­s­son.

Mens den OL-er­far­ne lø­ber er no­get lun­ken over pra­e­sta­tio­nen og op­le­vel­sen, er OL-de­butan­ten An­ne Holm Bau­mei­ster an­der­le­des op­løf­tet over nu at kun­ne kal­de sig olym­pi­a­ner.

»Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se. Jeg prø­ve­de at ny­de det lidt der­u­de, men jeg var jo tra­et,« si­ger Bau­mei­ster efter at va­e­re lø­bet ind som num­mer 55.

Og­så for hen­de var var­men en ud­for­dring.

»Det gi­ver no­get er­fa­ring i at lø­be i var­men. Ind­til nu har jeg kun lø­bet løb, hvor det har va­e­ret per­fek­te for­hold, vindstil­le og 15 gra­der. I den­ne var­me er det nog­le helt an­dre ting, der ta­el­ler.«

»Jeg ved, hvor­dan man kan gå kold på et ma­ra­ton, så jeg var nervøs før star­ten. Men det er godt at ha­ve respekt for det,« si­ger An­ne Holm Bau­mei­ster.

FO­TO: DAVID LETH WILLIAMS

Jes­si­ca Dra­sk­au-Pe­ter­s­son var ik­ke til­freds.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.