DØMT

En 17-årig pi­ge var ude af stand til at mod­sa­et­te sig tre un­ge ma­ends over­greb un­der en ung­doms­fest i Her­føl­ge. Det har Lands­ret­ten nu af­gjort i om­dis­ku­te­ret sag

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Tre ma­end på 19 år ken­des al­le skyl­di­ge i en me­get om­stridt vold­ta­egts­sag fra Her­føl­ge.

Østre Lands­ret me­ner ik­ke, at den 17-åri­ge pi­ge var i stand til at si­ge fra, da de til­tal­te un­der en fest til­ba­ge i 2014 for­greb sig på hen­de.

En af ma­en­de­ne idøm­mes seks må­ne­ders fa­engsel for for­søg på voldtaegt.

Hans to kam­me­ra­ter straf­fes beg­ge med ot­te må­ne­ders fa­engsel for på skift at ha­ve haft oral­sex med pi­gen, mens den ene hav­de fuld­byr­det sam­le­je med hen­de.

Da Ret­ten i Roskil­de tid­li­ge­re på året be­hand­le­de sa­gen, blev de al­le fri­fun­det.

I da­ge­ne efter fri­fin­del­sen blev der

Faldt sammen

lan­det over af­holdt de­mon­stra­tio­ner, mens de­bat­ten blandt po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re gik på, hvor­vidt et nej over­ho­ve­det er nød­ven­digt i en voldt a eg t s si­tu­a­tion. Over­gre­be­ne fandt sted en nat i sep­tem­ber 2014 på en gra­es­pla­e­ne ved et for­sam­lings­hus i Her­føl­ge. Her var bå­de de den­gang 17-åri­ge dren­ge og den 17-åri­ge pi­ge til fest.

I lø­bet af af­te­nen drak pi­gen cir­ka 12 gen­stan­de. Iføl­ge sin egen for­kla­ring hav­de hun al­drig druk­ket så me­get, og i ret­ten har hun for­talt, at hun føl­te, at hun be­fandt sig i en bob­le. Og­så man­gel på in­sulin kan ha­ve på­vir­ket hen­des be­vidst­hed.

På et tids­punkt for­lod hun fe­sten sammen med en af de nu døm­te ma­end. Un­der sa­gen har den til­tal­te er­kendt, at han hå­be­de på at få sex. Dog ha­ev­der han, at pi­gen gik fri­vil­ligt, og at han øje­blik­ke­ligt op­gav sit fore­ha­ven­de, da hun plud­se­lig faldt sammen.

De seks dom­me­re i Østre Lands­ret fin­der det deri­mod be­vist, at man­den for­søg­te at vold­ta­ge pi­gen bå­de for­fra og bag­fra. Samt at den 19-åri­ge bur­de ha­ve ind­set, at of­fe­ret var så på­vir­ket, at hun ik­ke var i stand til at si­ge fra.

Kend­te ik­ke hen­des navn

Umid­del­bart efter det før­ste over­greb tog ger­nings­man­dens to kam­me­ra­ter over.

Og­så de har in­si­ste­ret på, at pi­gen var helt med på den, da hun tog dem beg­ge i ha­en­der­ne og før­te dem om bag en busk. Dog vid­ste in­gen af dem, hvad pi­gen hed, li­ge­som de hver­ken før el­ler un­der ak­ten tal­te med hen­de.

Østre Lands­ret af­vi­ser da og­så at tro på, at det var pi­gen, der tog ini­ti­a­tiv til sex. Deri­mod er der ta­le om en for­bry­del­se, og iføl­ge ret­ten bur­de dren­ge­ne ha­ve ind­set, at pi­gen var så om­tå­get, at hun ik­ke kun­ne mod­sa­et­te sig sex.

Efter epi­so­den ef­ter­lod dren­ge­ne de­res of­fer lig­gen­de bag nog­le bu­ske.

Iføl­ge den 17-åri­ges sø­ster, der se­ne­re på nat­ten fandt frem til hen­de, var hun na­er­mest be­vidst­løs. Hen­des kjo­le var truk­ket op, hen­des trus­ser lå et styk­ke der­fra, og hen­des in­sulin­pum­pe var fal­det ud.

De 19-åri­ge døm­mes ud over fa­engsels­straf­fe­ne til at be­ta­le en er­stat­ning til pi­gen på 60.000 kro­ner.

19 år 8 mdr. fa­engsel Voldtaegt 19 år 8. mdr. fa­engsel Voldtaegt 19 år 6 mdr. fa­engsel For­søg på voldtaegt De tre un­ge ma­end blev fri­kendt i by­ret­ten, hvil­ket vak­te vre­de man­ge ste­der i lan­det. Nu er de dømt i Lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.