’Loven bør be­skyt­te of­re­ne’

BT - - NYHEDER - tnk

Loven om voldtaegt er gam­mel­dags og en­der of­te med at pla­ce­re an­sva­ret hos kvin­den. Det me­ner Tri­ne Baum­bach, lek­tor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, på bag­grund af Østre Lands­rets dom mod tre un­ge ma­end for voldtaegt af en 17-årig pi­ge.

»I dag er be­stem­mel­sens fo­kus, om der er ble­vet udø­vet vold, tvang, el­ler om kvin­den var i en til­stand, hvor hun var ude af stand til at mod­sa­et­te sig sam­le­je. Det for­le­der man­ge til at tro, at det dre­jer sig om, hvor­vidt kvin­den har gjort mod­stand. Det er en fuld­sta­en­dig bag­vendt må­de at se på voldtaegt som fa­eno­men. Det af­gø­ren­de her i 2016, hvor vi har li­ge­stil­ling, må va­e­re, om kvin­den har ind­vil­get i sam­le­je. Ik­ke om hun har gjort mod­stand nok,« si­ger hun til Ber­ling­s­ke.

Fri­kendt og dømt

De tre un­ge ma­end blev fri­kendt i det ene retslo­ka­le og ef­ter­føl­gen­de dømt i et an­det, og det er for Tri­ne Baum­bach tegn på, at loven tra­en­ger til et par kri­ti­ske øj­ne.

»Nu lig­ger bol­den på Chri­sti­ans­borg. Det må va­e­re po­li­ti­ker­ne, der her­fra må be­slut­te, om de vil ta­ge kon­se­kven­sen af dom­men og få be­stem­mel­sen om­for­mu­le­ret, så den byg­ger på de va­er­di­er, sam­fun­det byg­ger på i dag. En om­skre­vet be­stem­mel­se vil aen­dre på sel­ve be­viste­ma­et. Er det vol­den, el­ler er det samtyk­ket? Der bur­de vi kom­me ind i det nye år­hund­re­de. Al­li­ge­vel h ar­vi en voldt a eg t s be­stem­mel­se, der e ret for­tids­levn. At de ter vol­den, de rer om­drej­nings­punk­tet. I ste­det for spørgs­må­let om: Har hun ind­vil­get el­ler ik­ke ind­vil­get?« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.