’Folk i stor­by­en er nog­le ski­de­rik­ker

Pia Kja­ers­gaard fryg­ter et to­delt Dan­mark med en stor­by­e­li­te og en un­der­kendt provins. Men der har al­tid va­e­ret en for­skel mel­lem land og by, si­ger san­ger Ni­els Haus­gaard

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster | jves@bt.dk

Folk på lan­det er lang­som­me i op­tra­ek­ket. Må­ske end­da en smu­le dum­me. Om­vendt er stor­by­men­ne­sker nog­le hur­tigsnak­ken­de ty­per, der per­so­ni­fi­ce­rer ta­le­må­den om, at tom­me tøn­der bul­drer mest.

For­dom­me­ne om provin­sen le­ver i bed­ste vel­gå­en­de hos stor­by­fol­ket og om­vendt.

Og det er en af grun­de­ne til, at vi har en kløft mel­lem de sto­re by­er og provin­sen, me­ner den nord­jy­ske sa­ti­ri­ker og san­ger Ni­els Haus­gaard.

»Dem i stor­by­er­ne ta­ler lidt ned til os her­u­de. De er nog­le ski­de­rik­ker, men man skal alt­så ik­ke ta­ge det så tungt. Nu har jeg i over 40 år rejst og spil­let bå­de i by­er og på lan­det i Dan­mark, og det går me­re og me­re op for mig, hvor lidt for­skel der er på os. Der er for­skel i lyd og ha­stig­hed, men så er det og­så det. Jo ta­et­te­re be­fol­ket om­rå­de man bor i, jo hø­je­re er ha­stig­he­den og­så, og så­dan er det. Og om­vendt. Jeg har me­get langt til na­bo­en her. Jeg kan snak­ke så lang­somt, så du tror, det er løgn, for der er ik­ke be­hov for at snak­ke hur­tigt. Det må vi godt dril­le hin­an­den med, for­di det er sjovt. Li­ge­som vi dril­ler nord­ma­en­de­ne med, at de går med top­hue he­le ti­den,« si­ger Ni­els Haus­gaard.

Pro­ble­ma­tik­ken om ’et kna­ek­ket Dan­mark’ er duk­ket op med ja­ev­ne mel­lem­rum de se­ne­ste år, og i we­e­ken­den eks­plo­de­re­de de­bat­ten igen, da Fol­ke­tin­gets for­mand og Dansk Fol­ke­par­tis va­er­di­o­rd­fø­rer Pia Kja­ers­gaard i et stort in­ter­view i BT og Ber­ling­s­ke ud­tal­te, at hun fryg­ter et Dan­mark kna­ek­ket i to med en over­le­gen stor­by­e­li­te af aka­de­mi­ke­re, der hyl­der mul­ti­kul­tu­ren, og en un­der­kendt provins, der ma­er­ker kon­se­kven­ser­ne af glo­ba­li­se­rin­gen.

Ra­ven­de li­geg­lad

Er­hvervskvin­den Sti­ne Bos­se meld­te sig hur­tigt på ba­nen, og i BT i går sagde hun, at Pia Kja­ers­gaard som cen­trum af mag­te­li­ten gen­nem de se­ne­ste 15 år bur­de kig­ge in­dad, før hun pe­ger fin­gre ad an­dre.

Spør­ger man Ni­els Haus­gaard, så har kløf­ten mel­lem den aka­de­mi­ske stor­by­e­li­te og provin­sen imid­ler­tid al­tid ek­si­ste­ret, og det hand­ler om for­skel­li­ge in­ter­es­ser og pri­o­ri­te­rin­ger i li­vet.

»Jeg ken­der rig­tig man­ge men­ne­sker, ’’

Dem i stor­by­er­ne ta­ler lidt ned til os her­u­de. De er nog­le ski­de­rik­ker, men man skal alt­så ik­ke ta­ge det så tungt Ni­els Haus­gaard

der bor i stor­by­er, og når vi så snak­ker - og det gør jeg og­så højt nar ad - er de­res em­ner, hvor den bed­ste spi­se­re­stau­rant er, og hvor man kan kø­be nog­le go­de vi­ne. Der sid­der jeg så til­ba­ge og er ra­ven­de li­geg­lad. Det er slet ik­ke en del af mit liv, men der­for må de jo godt ha­ve det,« si­ger Ni­els Haus­gaard.

Grund­la­eg­gen­de ad­skil­lel­se

Iføl­ge Jo­han­nes An­der­sen, lek­tor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aal­borg Uni­ver­si­tet, har Dan­mark va­e­ret et op­split­tet sam­fund i me­re end 100 år.

»Med in­du­stri­sam­fun­det fik vi en grund­la­eg­gen­de ad­skil­lel­se mel­lem ar­bej­de­re og bøn­der, som ma­ni­feste­re­de sig i for­skel­li­ge po­li­ti­ske be­va­e­gel­ser som ar­bej­der­be­va­e­gel-

sen og an­dels­be­va­e­gel­sen. Den­gang hav­de un­der­klas­sen nog­le sta­er­ke fag­li­ge og po­li­ti­ske ba­stio­ner, som tal­te de­res sag. I den for­stand har Pia Kja­ers­gaard ret i, at un­der­klas­sen i dag ik­ke har sam­me ba­stio­ner som tid­li­ge­re, der kan for­sva­re de­res sag. Men den geo­gra­fi­ske op­de­ling i land kon­tra by el­ler aka­de­mi­ke­re kon­tra lav­tud­dan­ne­de hol­der ik­ke. Po­la­ri­se­rin­gen i sam­fun­det er langt me­re man­ge­si­det end det,« si­ger Jo­han­nes An­der­sen.

Let­te­re at for­stå

Når for­skel­le­ne mel­lem land og by tra­e­der ty­de­ligt frem, som ved fol­ke­tings­val­get sid­ste som­mer, hvor Dansk Fol­ke­par­ti blev stør­ste par­ti i sto­re de­le af provin­sen, så hand­ler det iføl­ge Ni­els Haus­gaard om, at par­ti­et ta­ler med en stem­me, som va­el­ger­ne i provin­sen bed­re kan for­stå.

»Nog­le ste­der i Jyl­land har man stemt me­get på DF. Dansk Fol­ke­par­ti snak­ker et helt an­det sprog, som går nem­me­re ind ude på lan­det. Det er der in­gen tvivl om,« si­ger han.

Ni­els Haus­gaard ser dog fortrøst­nings­fuldt på frem­ti­den, for han ser ten­den­ser til, at for­skel­le­ne mel­lem land og by er ved at ned­bry­des.

Det sker, blandt an­det for­di fle­re af lan­dets bør­ne­fa­mi­li­er sø­ger mod de lidt me­re åb­ne vid­der.

»Den kløft, der ta­les om, har va­e­ret der he­le ti­den. Den aen­drer ud­se­en­de og bli­ver må­ske me­re mar­kant, men jeg gla­e­der mig nu over, at man­ge men­ne­sker – sa­er­ligt bør­ne­fa­mi­li­er – ser i øj­ne­ne, at når bør­ne­ne er små, er det en for­del at flyt­te her­ud, hvor der er mas­ser af frisk luft og bil­li­ge hu­se og små sko­ler. På et tids­punkt vil bør­ne­ne sik­kert ind til by­en, det vil un­ge men­ne­sker som re­gel, så kan de flyt­te igen, og så er der plads til nog­le nye med børn,« si­ger Ni­els Haus­gaard.

Dansk Fol­ke­par­ti snak­ker et helt an­det sprog, som går nem­me­re ind ude på lan­det Ni­els Haus­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.