Trump når nyt l

Do­nald Trump har kørt sig selv helt af spo­ret med en stri­be van­vit­ti­ge ud­ta­lel­ser i den hidtil mest be­skid­te ame­ri­kan­ske valg­kamp

BT - - NYHEDER -

VALG­KAMP I USA sig i ame­ri­kansk po­li­tik, me­ner, at Trump har sat nye stan­dar­der for, hvad man kan til­la­de sig at kal­de si­ne mod­stan­de­re.

»Han kal­der Ted Cruz for løg­ne­ren Ted og Hil­lary Cl­in­ton for skur­ken Hil­lary. Det har vi ik­ke set før. Det mod­sat­te så vi deri­mod un­der valg­kam­pen i 2008, da den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Jo­hn McCain på et valg­mø­de tog mi­kro­fo­nen fra en va­el­ger, der på­stod at Oba­ma ik­ke el­ske­de USA, ret­te­de hen­de og sagde, at selv­føl­ge­lig el­ske­de Oba­ma USA,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen. Selv­mål på selv­mål »Når man har la­vet så man­ge selv­mål, som Trump har gjort, er det klart, at det får split­tel­sen i det re­pu­bli­kan­ske par­ti til at frem­stå end­nu ty­de­li­ge­re. De pro­ble­mer, han står i, er så dy­be, at det ik­ke la­en­ge­re er nok, at han hol­der op med at be­gå fejl,« si­ger han.

Den ame­ri­kan­ske valg­kamp er og­så pra­e­get af en un­der­strøm af van­vit­ti­ge på­stan­de, der na­e­res af yder­lig­gå­en­de grup­per i beg­ge lej­re.

For et par år si­den sø­sat­te Ge­or­ge Bus­hs gam­le spin­dok­tor Karl Rove et ryg­te, der fl­o­re­rer lystigt blandt man­ge Cl­in­ton-ha­de­re. Det hand­ler om, at hun an­gi­ve­ligt på­drog sig en hjer­neska­de, da hun i 2012 fik et il­de­be­fin­den­de og var ind­lagt. Da hun for­lod ho­spi­ta­let, bar hun et par bril­ler, som Karl Rove ha­ev­de­de var spe­ci­al­byg­get til pa­tien­ter med en hjer­ne­tu­mor.

Ryg­tet un­der­støt­tes af vi­deoklip på Youtu­be og pra­e­sen­te­res som det en­de­gyl­di­ge be­vis på, at hun er ueg­net til at le­de lan­det.

Mod­stan­de­re af Do­nald Trump hol­der sig hel­ler ik­ke til­ba­ge.

Si­den Ted Cruz, hans mod­stan­der i det re­pu­bli­kan­ske par­tira­ce, i Når man har la­vet så man­ge selv­mål, som Trump har gjort, er det klart, at det får split­tel­sen i det re­pu­bli­kan­ske par­ti til at frem­stå end­nu ty­de­li­ge­re. De pro­ble­mer, han står i, er så dy­be, at det ik­ke la­en­ge­re er nok, at han hol­der op med at be­gå fejl marts kald­te ham for »en pa­to­lo­gisk løg­ner«, er det som om be­gre­bet pa­to­lo­gisk har for­fulgt Trump. Hans man­ge skø­re ud­ta­lel­ser har få­et folk til at spør­ge, om han vir­ke­lig er »skør« i la­e­ge­lig for­stand.

Psy­ko­lo­ger har of­fent­ligt dis­ku­te­ret, om Trump li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se og fortje­ner en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se.

Trumps man­ge ska­e­ve og skø­re ud­ta­lel­ser i de før­ste uger af august har ef­ter­ladt det ind­tryk i den bre­de be­folk­ning, at han ik­ke er en se­ri­øs kan­di­dat.

Det vur­de­rer Met­te Nøhr Claus­høj, som er ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Man har nå­et en ny gra­en­se »Det, vi ser nu, er hi­sto­risk us­a­ed­van­ligt, for­di man­ge men­ne­sker stil­ler spørgs­mål ved hans kom­pe­ten­ce og si­ger, at de i ste­det vil stem­me på Cl­in­ton. Selv om man i tid­li­ge­re valg­kam­pe kun­ne va­e­re ue­ni­ge med f.eks. Ge­or­ge Bush, var der ik­ke no­gen, der for al­vor sat­te spørgs­måls­tegn ved, om han plud­se­lig kun­ne star­te Tred­je Ver­denskrig. Nu ta­ler man om, at Trump sim­pelt­hen ik­ke er kom­pe­tent, og at folk ik­ke tør indsa­et­te ham i den magt­po­si­tion som pra­esi­dent­po­sten gi­ver,« si­ger Met­te Nøhr Claus­høj. HIL­LARY CL­IN­TON

42

DO­NALD TRUMP 25. juli: Trump fø­rer over Cl­in­ton.I ugen efter det re­pu­bli­kan­ske kon­vent lyk­kes det Trump at ska­be en smal fø­ring til Cl­in­ton med 45 pct. mod 44 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.