Løn­nin­ger­ne fort­sa­et­ter opad

BT - - NYHEDER -

Når den gen­nem­snit­li­ge dan­sker kig­ger på sin løn­sed­del, er den ble­vet et nøk sjove­re det se­ne­ste år.

Det vi­ser den se­ne­ste sta­ti­stik fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Iføl­ge Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning steg løn­nin­ger­ne med 2,2 pro­cent i an­det kvar­tal sam­men­lig­net med an­det kvar­tal sid­ste år.

»For fjer­de kvar­tal i tra­ek har den år­li­ge aen­dring i lø­nom­kost­nin­ger­ne va­e­ret 2,2 pro­cent,« skri­ver Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning i for­bin­del­se med sta­ti­stik­ken.

Ske­ler man til hvil­ke job­ty­per der kan gla­e­de sig mest, er det ka­te­go­ri­en le­del­ses­ar­bej­de, der har op­le­vet den stør­ste stig­ning.

Le­der­ne har få­et 2,6 pro­cent me­re i løn­po­sen. Ka­te­go­ri­en hånd­va­er­ks­pra­e­get ar­bej­de tog den mind­ste stig­ning med et hop på 2,0 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.