Og så­dan får du pul­sen op

BT - - NYHEDER -

30 mi­nut­ters mo­tion dag­ligt er alt, hvad der skal til for at mind­ske ri­si­ko­en for kra­eft. Og små ting kan og­så gø­re det. Ba­re du får pul­sen op og sam­men­lagt når op på en halv ti­mes fy­sisk ak­ti­vi­tet. Du kan evt. down­lo­a­de/ prin­te Cen­ter for Ak­tiv Sund­heds ak­ti­vi­tets­plan, og hol­de regn­skab den før­ste uge. Det er ba­nalt og en­kelt. Al­le kan va­e­re med: Brug Tag Drop Spe­ed Giv Lav Tag Gå, Brug Stå Gå Find Gå

cyk­len til og fra ar­bej­de i ste­det for bi­len trap­pen i ste­det for ele­va­to­ren e-mai­len til kol­le­ga­en, og gå i ste­det hen for at snak­ke med ham/ hen­de ren­gø­rin­gen op, så du får pul­sen op den gas med ha­ve­ar­bej­det fy­si­ske le­ge med fa­mi­li­en i svøm­me­hal­len mens du ta­ler i te­le­fon det toilet, der lig­ger la­engst va­ek, når du er på job af bus­sen el­ler s-to­get et til to stop tid­li­ge­re, og gå det sid­ste styk­ke en rask tur. Lav evt. gå-af­ta­ler med en ven/ve­nin­de en sport, der gør dig glad, og dyrk den evt. med an­dre en om­vej til kaf­feau­to­ma­ten Kil­de: Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.