Mo­tion fore­bygg

BT - - NYHEDER -

SUND­HED Dan­ske at­le­ter sko­v­ler i dis­se da­ge me­dal­jer hjem ved OL i Rio. Men fak­tisk har vi al­le mu­lig­hed for helt bog­sta­ve­ligt at gå efter gul­det. Det per­son­li­ge guld, li­vet. Og i mod­sa­et­ning til de se­je ma­end og kvin­der i Rio kra­e­ver det slet ik­ke ben­hård tra­e­ning og års af­savn at hi­ve me­dalj­en hjem. En halv ti­me om da­gen er nok.

Iføl­ge et net­op of­fent­lig­gjort stort ame­ri­kansk stu­die er der nem­lig en klar sam­men­ha­eng mel­lem kra­eft og mo­tion. En hel klar do­ku­men­tion for, at mo­tion har en selv­sta­en­dig ef­fekt på fore­byg­gel­se af kra­eft, at mo­tion gan­ske en­kelt mind­sker din ri­si­ko for kra­eft. Vis­se kra­eft­ty­per med helt op til 42 pct., hvil­ket pro­jek­t­chef i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Git­te Laub Han­sen kal­der sta­er­kt over­ra­sken­de.

»Jo me­re fy­sisk ak­tiv du er - og­så selv om du ba­re gør lidt - jo me­re vil du be­skyt­te dig selv mod en lang ra­ek­ke kra­eft­for­mer. Vi har fra tid­li­ge­re stu­di­er vidst, at der var en sam­men­ha­eng mel­lem fy­sisk ak­ti­vi­tet og fore­byg­gel­se, når vi tal­te om liv­mo­der-, bryst- og tarm­kra­eft. Nu vi­ser stu­di­et, at og­så kra­eft­for­mer som Det er me­get po­si­tivt, og det go­de er, at man ik­ke skal ud og va­e­re OLe­li­te­gym­nast for at ha­en­ge på ma­ve-, le­ver-, lun­ge-, ny­re-, urin­vejsog spi­se­rør­s­kra­eft er føl­som­me over for fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det er me­get po­si­tivt, og det go­de er, at man ik­ke skal ud og va­e­re OL-eli­te­gym­nast for at ha­en­ge på,« si­ger Git­te Laub Han­sen om det ame­ri­kan­ske stu­die, der er ba­se­ret på da­ta ind­sam­let fra 12 ame­ri­kan­ske og eu­ro­pa­ei­ske stu­di­er og der­med byg­ger på da­ta for 1,4 mio. men­ne­sker.

Hvor­dan mo­tion og fore­byg­gel­se af kra­eft ha­en­ger sammen, vi­des iføl­ge Git­te Laub Han­sen ik­ke helt pra­e­cist. Men man ved, at fy­sisk ak­ti­vi­tet på­vir­ker bå­de stof­skif­tet og hor­mon­ba­lan­cen, hvil­ket får ri­si­ko­en for at ud­vik­le kra­eft til at fal­de.

På Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed ved Rigs­ho­spi­ta­let me­ner de dog at ken­de sva­ret. Im­mun­sy­stem sti­mu­le­res Her har la­e­ge Per­nil­le Høj­man for­sket i, hvor­dan mo­tion be­skyt­ter mod kra­eft, et stu­die, der tid­li­ge­re i år trak in­ter­na­tio­na­le over­skrif­ter.

»Hver gang man dyr­ker mo­tion, og isa­er ved høj in­ten­si­tet, sti­mu­le­rer man sit im­mun­sy­stem til bed­re at gen­ken­de kra­eft­cel­ler. Så det vil si­ge, at hvis man sa­et­ter gang i si­ne im­mun­cel­ler, kan de kom­me ind og mo­ni­to­re­re krop­pen for at se, om der er no­gen kra­eft­cel­ler, og der­med fjer­ne dem på et tid­ligt sta­die,« for­kla­rer Per­nil­le Høj­man, som i lig­hed med Git­te Laub Han­sen er ut­ro­lig be­gej­stret for det nye ame­ri­kan­ske stu­die.

»Isa­er for­di vi ta­ler om 13 for­skel­li­ge kra­eft­for­mer, hvor fy­sisk ak­ti­vi­tet be­skyt­ter mod kra­eft. I mi­ne ører ly­der det, som at mo­tion er en ge­ne­rel be­skyt­tel­se.«

I Cen­ter for Ak­tiv Sund­heds stu­die har man på for­søgs­per­so­ner set, at dis­se im­mun­cel­ler ak­ti­ve­res al­le­re­de efter ti mi­nut­ters højin­ten­si­tet­stra­e­ning.

»Vi snak­ker ik­ke om me­get lang­va­rig el­ler hård tra­e­ning, men ba­re om at nå der­hen, hvor man får pul­sen op og bli­ver for­pu­stet. Det kan va­e­re ved at lø­be el­ler gå op og ned ad trap­per, ved cyk­ling el­ler an­det. Det er ik­ke ak­ti­vi­te­ten i sig selv, der er vig­tig, men at man når op på et ni­veau, hvor man bli­ver for­pu­stet og hjer­tet be­gyn­der at slå lidt hur­ti­ge­re,« ly­der Per­nil­le Høj­mans råd til at sti­mu­le­re im­mun­cel­ler­ne.

På Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se ta­ger man dog lidt min­dre skridt. Her ly­der an­be­fa­lin­gen, at man for at mind­ske ri­si­ko­en for kra­eft skal føl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­ling om at rø­re sig 30 mi­nut­ter dag­ligt.

»Mo­tion fås desva­er­re ik­ke i pil­le­form, så be­va­e­gel­se er al­fa og om­e­ga, at va­e­re fy­sisk ak­tiv er i sig selv en god me­di­cin,« si­ger Git­te Laub Han­sen og fort­sa­et­ter:

»Man skal fin­de en be­va­e­gel­ses­form, som gør, at man får lyst til at fort­sa­et­te, in­d­ar­bej­de fy­sisk ak­ti­vi­tet i hver­da­gen hvor det er mu­ligt. For der er en po­si­tiv sam­men­ha­eng mel­lem mo­tion og fore­byg­gel­se af kra­eft.« Vi snak­ker ik­ke om me­get lang­va­rig el­ler hård tra­e­ning, men ba­re om at nå der­hen, hvor man får pul­sen op og bli­ver for­pu­stet. Det kan va­e­re ved at lø­be el­ler gå op og ned ad trap­per, ved cyk­ling el­ler an­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.