Tyr­kisk protest over sex-twe­et

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­et har pro­teste­ret mod Sve­ri­ges uden­rigs­mi­ni­ster, Mar­got Wall­ström, i en eska­le­ren­de strid, hvor Sto­ck­holm har kri­ti­se­ret Anka­ra for at le­ga­li­se­re sex med børn.

Tyr­ki­ets re­ge­ring kal­der det skan­da­løst, at Wall­ström har skre­vet på Twit­ter om sa­gen uden an­det grund­lag end, hvad tyr­ker­ne kal­der fal­ske nyhe­der.

»Twit­ter-ind­la­eg­get fra Wall­ström er ba­se­ret på fal­ske nyhe­der el­ler spe­ku­la­tio­ner,« si­ger den tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mevlüt Ca­vu­sog­lu, til na­tio­nalt tv.

Det var i we­e­ken­den, at Wall­ström twe­e­te­de sin kommentar til den tyr­ki­ske for­fat­nings­dom­stols af­gø­rel­se om seksu­elt min­dre­åri­ge.

’Tyr­ki­ets be­slut­ning om at til­la­de sex med børn un­der 15 år må tra­ek­kes til­ba­ge. Børn har brug for me­re be­skyt­tel­se - ik­ke min­dre - over for vold og seksu­el­le over­greb,’ skrev hun.

Tyr­ki­ets for­fat­nings­dom­stol af­gjor­de sid­ste må­ned, at en ar­ti­kel i den tyr­ki­ske straf­fe­lov, som kal­der al­le seksu­el­le hand­lin­ger med per­so­ner un­der 15 år for straf­ba­re, bør fjer­nes.

Tyr­ki­ske me­di­er si­ger, at be­slut­nin­gen går på at aen­dre lov­giv­nin­gen, så den skel­ner mel­lem over­greb mod småbørn og mod te­e­na­ge­re.

Grup­per, der ka­em­per for men­ne­ske­ret­tig­he­der og børns be­skyt­tel­se har tol­ket for­fat­nings­dom­sto­lens af­gø­rel­se så­dan, at det nu kan bli­ve lov­ligt at ha­ve sex med børn ned til 12 år. Lova­en­drin­ger­ne kan ind­fø­res fra na­e­ste år.

Den sven­ske ch­argé d’af­fai­res i Anka­ra, Hed­vig Lo­hm, blev mandag kaldt til det tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um og fik over­rakt en for­mel protest.

Tyr­ker­ne ad­va­re­de mod at dra­ge for ha­sti­ge kon­klu­sio­ner på bag­grund af rap­por­ter i me­di­er­ne.

Sve­ri­ges stats­mi­ni­ster, Ste­fan Löf­ven, kal­der be­slut­nin­gen i Tyr­ki­et for be­kym­ren­de og kla­ger over de tyr­ki­ske re­ak­tio­ner.

»Det er vig­tigt for os at ha­ve en di­a­log, men vi må gi­ve ud­tryk for det, som vi fø­ler sta­er­kt for,« si­ger han.

Den sven­ske ad­vo­kat Ser­pil Güngör, som har rød­der i Tyr­ki­et, si­ger til nyheds­bu­reau­et TT, at for­fat­nings­dom­sto­len og­så har vakt sta­er­ke fø­lel­ser i Tyr­ki­et, men at der ik­ke har va­e­ret me­get fo­kus på den i me­di­er­ne, som er do­mi­ne­ret af ef­ter­døn­nin­ger­ne af det ny­li­ge kup­for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.