’ ’

BT - - DEBAT -

det er dybt urim eligt , at du kan døm­mes for selv­ta­egt – det er al­tid den foru­ret­te­de, det går ud over. Hvis der kom­mer en og bry­der ind i mit hus, og jeg får fat i ham og ban­ker ham ned med en køl­le, er det mig, der bli­ver straf­fet, og ik­ke ham. Så­dan har det al­tid va­e­ret, og det, sy­nes jeg, er dybt uri­me­ligt. Li­ge­frem at sky­de no­gen er dog nok li­ge at gå over stre­gen, men hvis der er no­gen, der bry­der ind i mit hus, har jeg en køl­le, og så slår jeg man­den ned.

JEG SY­NES SIM­PELT­HEN, MAN HAR LAEST

Man må ik­ke gø­re an­dre men­ne­sker fortra­ed el­ler slå dem til pluk­fisk

en mas­se om ae­l­dre ae­g­te­par, som har haft hjem­me­rø­ve­ri­er, og der skal va­e­re me­get hår­de­re straf­fe og grove­re kon­se­kven­ser, hvis man be­går hjem­me­rø­ve­ri­er el­ler ind­brud. De her men­ne­sker ken­der ik­ke for­skel­len på ’dit’ og ’mit’, og det nyt­ter ik­ke no­get at smi­de rø­ve­ren i fa­engsel, for de dan­ske fa­engs­ler er re­ne luksus­ho­tel­ler. De har in­tet at gø­re på min grund, og det er forbudt at be­gå hjem­me­rø­ve­ri­er – så hvis de gør det, må de ta­ge kon­se­kven­sen af det.

for det øde­la­eg­ger tro­en på, at man er sik­ker i sit eget hjem. Der­for skal der va­e­re hø­je­re straf­fe for ind­brud, og ty­ve­ne skal ik­ke ud efter et par må­ne­der, men vir­ke­lig ind og fø­le straf­fen. Men vi skal al­le­sam­men ta­en­ke os om – vold kan al­drig ret­fa­er­dig­gø­res.

IND­BRUD ER FORFAERDELIGT,

at der kom­mer fle­re og fle­re ind­brud, og det er isa­er slemt, når folk er hjem­me imens. Hvis det sker for mig, hå­ber jeg ik­ke, jeg er hjem­me imens. Et hjem­me­rø­ve­ri øde­la­eg­ger for al­tid tro­en på, at man er sik­ker i sit eget hjem. Ang­sten for, hvad der kan ske en selv og fa­mi­li­en, kan frem­kal­de en over­re­ak­tion og der­med få en til at ta­be for­nuf­ten og gri­be til vå­ben. Man ved jo ik­ke, hvor­for ty­ven be­går ind­brud – det kan va­e­re, han tru­es til det af an­dre? Så har man må­ske ska­det ham for li­vet, og kan man le­ve med det?

DET ER TRIST,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.