Ja, han skal ha­ve et gok i nød­den med en køl­le Nej, vold kan al­drig ret­fa­er­dig­gø­res

BT - - DEBAT -

RI­CHARD RAGNVALD

kold, når det kom­mer til selv­ta­egt, og er helt be­stemt selv klar til det. Hvis der kom­mer no­gen og vil ta­ge ens ting, for­står jeg godt, man yder selv­ta­egt. Selv­ta­egt er nød­ven­digt, for­di det dan­ske rets­sy­stem er alt for vat­tet, og dem, der be­går rø­ve­ri, får et klap på skul­de­ren og må­ske et par må­ne­der i fa­engsel. Hvad nyt­ter det?

JEG ER HELT

HILDA HEICK

al­drig va­e­ret ud­sat for ind­brud, så jeg ved ik­ke, hvor­dan jeg vil­le re­a­ge­re, men det er ik­ke i or­den at an­gri­be ty­ven. Hvis det er et de­ci­de­ret hjem­me­rø­ve­ri, hvor man bli­ver tru­et med et vå­ben, vil­le jeg nok gå i selv­for­svar, selv om det klo­ge­ste vil­le va­e­re at la­de ham lø­be. Hav­de jeg en køl­le el­ler an­det hårdt og slog ham, kun­ne jeg ska­de ham vold­somt. Og hvad vil­le der ske mig, hvis det mis­lyk­ke­des? Per­son­ligt vil­le jeg for­sø­ge at ta­le ham til for­nuft og lå­se ham in­de, ind­til po­li­ti­et kom. Jeg bry­der mig ik­ke om, at folk stja­e­ler, og jeg sy­nes, vi er for flin­ke ved ty­ve­ne, som kom­mer alt for tid­ligt ud.

JEG HAR GUDSKELOV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.