Po­k­kers Poké­mon­pa­ra­dis

BT - - NYHEDER -

AEV bå­de til fods og i bi­len og glem­mer at ori­en­te­re sig.

»Det er ble­vet et se­ri­øst pro­blem her om nat­ten. Det er fuld­sta­en­dig ude af kon­trol. Det gør det surt at bo her,« forta­el­ler Nan­cy Far­mer, der bor i Oc­coquan.

Oc­coquans indbyggere har få­et nok af in­va­sio­nen, og de kra­e­ver nu, at by­rå­det gen­nem­fø­rer til­tag, der kan aen­dre den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion. Fa­eno­me­net er vok­sen­de Selv­om Poké­mon-turis­me, hvor folk rej­ser til et gi­vent sted for at fan­ge Poké­mon, ik­ke er vidt ud­bredt, er Oc­coquan ik­ke den ene­ste by, spil­le­re sø­ger til. På den an­den si­de af Jor­den i Syd­korea flok­kes folk fra he­le lan­det til den lil­le fi­skelands­by Sok­cho, der lig­ger i det nor­døst­lig­ste FO­TO: REUTERS hjør­ne af lan­det ta­et på gra­en­sen til Nord­korea. Sok­cho og de na­er­lig­gen­de om­rå­der er nem­lig det ene­ste sted i he­le Syd­korea, hvor spil­le­re kan fan­ge mon­stre. I Syd­korea er spil­let ik­ke til­ladt, men i Nord­korea er der in­gen re­strik­tio­ner for spil­le­re, og på grund af en fejl hos Ni­an­tic, der er fir­ma­et bag Poké­mon GO, er den lil­le fi­sker­by re­gi­stre­ret i den nord­kore­an­ske sek­tor.

I fi­sker­by­en har man imid­ler­tid budt bus­ser­ne, der an­kom­mer fle­re gan­ge dag­ligt med Poké­mon-turi­ster, vel­kom­men.

»Det er ik­ke nemt for by­en at prom­ove­re no­get, som re­ge­rin­gen øn­sker at be­gra­en­se. Det er dog en hja­elp for by­ens turis­me, at me­di­er fort­sat frem­ha­e­ver Sok­cho,« si­ger Lee Se-moon, em­beds­mand hos Sok­chos turist­kon­tor, til AP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.