En hård­kogt ’On

Den na­e­ste ’Far til fi­re’-film bli­ver med Tho­mas Bo Lar­sen i rol­len som den fol­ke­ka­e­re ka­rak­ter

BT - - NYHEDER - Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

Ikla­edt rød but­ter­fly, run­de bril­ler, et stort fuldska­eg og strit­hår er det sva­ert at se, at 52-åri­ge Tho­mas Bo Lar­sen har gjort en kar­ri­e­re ud af at spil­le hård­kog­te og småkri­mi­nel­le ty­per. Men det er trods alt så­dan, at dan­ske bi­o­gr­af­ga­en­ge­re ken­der ham bedst, for i en år­ra­ek­ke har han va­e­ret den dan­ske filmver­dens fo­re­truk­ne ’bad boy’, hvor det of­test er ble­vet til rol­ler, der be­fin­der sig på for­ker­te si­de af loven. Men til na­e­ste år bli­ver det en helt an­der­le­des Tho­mas Bo Lar­sen, der kom­mer til at to­ne frem på det sto­re la­er­red. Det sker, når den se­ne­ste ’Far til fi­re’-film med tit­len ’Far til Fi­re – På Toppen’ lan­der i de dan­ske bi­o­gra­fer i vin­ter­fe­ri­en 2017, hvor net­op Tho­mas Bo Lar­sen skal løf­te ar­ven efter de fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­le­re Pe­ter Malm­berg, Bu­ster Lar­sen, Jess In­ger­s­lev og se­ne­st Kurt Ravn i rol­len som den små-ex­cen­tri­ske men al­tid god­mo­di­ge ’On­kel An­ders’. En rol­le, som den 52-åri­ge sku­e­spil­ler ser frem til at prø­ve kra­ef­ter med.

»Det bli­ver rig­tig sjovt, for in­derst in­de er jeg jo selv et stort le­ge­barn. Og så er jeg jo vok­set op med de gam­le ’Far til fi­re’-film, så det er fedt at få lov til at kø­re se­ri­en vi­de­re,« lød det i går fra Tho­mas Bo Lar­sen, da BT mød­te ham og re­sten af sku­e­spil­ler­hol­det un­der den al­ler­før­ste op­ta­ge­dag til den nye film i Lyng­by nord for Kø­ben­havn.

På rol­le­li­sten er der ble­vet skif­tet ge­val­digt ud, si­den den sid­ste film i ra­ek­ken hav­de pre­mi­e­re i ef­ter­å­ret sid­ste år. Den­ne gang er der blandt an­det ble­vet plads til navne som Mar­tin Bryg­mann i ti­tel­rol­len, An­ne So­fie Espersen og den blot 6-åri­ge Elt­on Ro­ka­haim Møl­ler skal spil­le

Det bli­ver rig­tig sjovt, for in­derst in­de er jeg jo selv et stort le­ge­barn. Og så er jeg jo vok­set op med de gam­le ’Far til fi­re’-film, så det er fedt at få lov til at kø­re se­ri­en vi­de­re Tho­mas Bo Lar­sen

rol­len som Lil­le Per, mens Mar­tin Mie­he-Re­nard står for in­struk­tio­nen.

Da den før­ste film i se­ri­en ’Far til fi­re’, hav­de pre­mi­e­re til­ba­ge i 1953, var det med Pe­ter Mal­berg i rol­len som On­kel An­ders. En rol­le han ef­ter­føl­gen­de spil­le­de gen­nem ot­te år med ot­te film til føl­ge. Der­na­est over­tog Bu­ster Lar­sen for en kort be­ma­er­k­ning rol­len i en en­kelt film, før Jess In­ger­s­lev ifør­te sig hvidt ska­eg og hat i en ra­ek­ke ny­e­re og op­da­te­re­de ’Far til fi­re’-film i 2000er­ne.

Slet ik­ke nervøs

Men selv­om det er nog­le sto­re sko, der skal fyl­des ud, er det langt­fra nok til at gø­re den hår­de negl i dansk film nervøs på for­hånd.

»Jeg er over­ho­ve­det ik­ke nervøs, slet ik­ke. Men det er jeg al­drig, når jeg skal spil­le en ny rol­le. Man kan ik­ke spil­le en rol­le ud fra nervø­si­tet, så jeg gla­e­der mig ba­re og er stolt over at ha­ve få­et rol­len i ste­det for,« si­ger Tho­mas Bo Lar­sen.

Og net­op med de man­ge bar­ske rol­ler på cv’et, se­ne­st som hård­kogt po­li­ti­mand i Dan­marks Ra­dios dra­ma­se­rie ’Bed­rag’, ser den 52-åri­ge sku­e­spil­ler, der op­rin­de­ligt er ud­la­ert glar­me­ster, fak­tisk frem til at prø­ve no­get helt an­det.

»Nu har jeg ef­ter­hån­den spil­let al­vor­li­ge rol­ler så la­en­ge, så det bli­ver skønt at få lov til at va­e­re fjol­let igen og ba­re fy­re den af,« gri­ner Tho­mas Bo Lar­sen bag det sto­re fuldska­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.