Dansk di­ri­gent ny ope­ra­chef i Mal­mø

BT - - NYHEDER -

Di­ri­gent, mu­si­ker og di­rek­tør for Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val Mi­cha­el Bo­je­sen over­ta­ger le­del­sen af Ope­ra­en i Mal­mø fra 1. juli na­e­ste år. Han for­la­der der­for sin di­rek­tørstil­ling i Dan­mark.

56-åri­ge Mi­cha­el Bo­je­sen kom­mer til at ha­ve det ad­mi­ni­stra­ti­ve og kunst­ne­ri­ske an­svar for over 300 an­sat­te for­delt på or­ke­ster, kor, va­er­k­sted og ad­mi­ni­stra­tion. Hans kon­trakt stra­ek­ker sig over fi­re år, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se.

Bo­je­sen over­ta­ger stil­lin­gen fra Bengt Hall, der har sid­det på po­sten si­den 2009. Mal­mø Ope­ra rum­mer en af Nor­dens stør­ste sce­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.