Kra­eft­syg stjer­ne hyl­der sin mor

BT - - NYHEDER -

KRA­EFT Da den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­le­rin­de Shan­nen Do­her­ty tid­li­ge­re i år blev di­ag­no­sti­ce­ret med bryst­kra­eft, tog stjer­nen be­ske­den med op­rejst pan­de og for­søg­te iha­er­digt at hol­de hu­mø­ret op­pe. Si­den da er ’Be­ver­ly Hills’stjer­nen be­gyndt i ke­mo­te­ra­pi, og det har haft fle­re kon­se­kven­ser for den 45-åri­ge sku­e­spil­ler, som valg­te at bar­be­re alt sit hår af ho­ve­d­et. Un­der Shan­nen Do­her­tys syg­doms­for­løb har hen­des mor ik­ke ve­get fra hen­des si­de, og der­for har sku­e­spil­le­ren nu valgt at sen­de en hyl­dest til sin fora­el­der på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Her kan man på sku­e­spil­le­rens pro­fil se et bil­le­de af den tid­li­ge­re ’Bren­da Walsh’-ka­rak­ter, der lig­ger på sin mors skød og bli­ver nus­set.

’Nog­le gan­ge er der ik­ke no­get bed­re end en mo­ders kaerlighed til at hja­el­pe en. Tak, mor, for­di du al­tid er der og er så staerk for mig. Jeg el­sker dig,’ skri­ver Shan­nen Do­her­ty på In­s­ta­gram.

Shan­nen Do­her­ty har dog og­så selv va­e­ret gen­stand for en del hyl­dest og ros på de so­ci­a­le me­di­er. Støt­te fra ve­nin­de Se­ne­st har ve­nin­den og ’Buf­fy’-sku­e­spil­le­ren Sa­rah Mi­chel­le Gel­lar vist sin støt­te, og på In­s­ta­gram kal­der hun blandt an­det Shan­nen Do­her­ty for sin mu­se.

’Min man­dags­mu­se er min mo­di­ge ven Shan­nen Do­her­ty. Jeg har al­tid sagt, at hun er en af de mest loy­a­le ven­ner, jeg no­gen­sin­de har kendt. Mens hun står midt i sit livs hår­de­ste rej­se, de­ler hun det med ven­ner, som hun al­drig har mødt, i håb om at hja­el­pe an­dre, der går igen­nem det sam­me,’ skri­ver Sa­rah Mi­chel­le Gel­lar til bil­le­det på In­s­ta­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.