Slø­ret ind­tryk af Dan­marks ni­veau

BT - - OL I RIO -

FRANK­RIG ER VER­DENS bed­ste hånd­bold­mand­skab og tårn­høj fa­vo­rit til at vin­de OL-gul­det. Der­for er det jo ik­ke nor­malt så­dan, at man skal sid­de til­ba­ge og va­e­re fuld­sta­en­dig øde­lagt af fortviv­lel­se over at ha­ve tabt til de fran­ske ver­dens­stjer­ner. Problemet for Dan­mark er imid­ler­tid, at det var ik­ke det, de gjor­de i gårs­da­gens sid­ste grup­pe­kamp.

De tab­te til Frank­rig, ja. Men de tab­te ik­ke ude­luk­ken­de til de stør­ste fran­ske stjer­ner, som star­te­de på den fran­ske ba­enk - og sad der i lang tid. Det er selv­føl­ge­lig hel­digt for Frank­rig, og uhel­digt for Dan­mark, at Les Bleus’ re­ser­ver og­så er mod­by­de­ligt go­de til at spil­le hånd­bold, men al­li­ge­vel er det et slag til selv­for­stå­el­sen, at dan­sker­ne løb ind i end­nu et ne­der­lag ved OL, hvor ud­byt­tet nu er tre sej­re og to ne­der­lag efter grup­pe­spil­let.

Det pla­ce­rer Dan­mark på tred­je­plad­sen i pulj­en, og landsholdet kan nu se frem til en kvart­fi­na­le mod Slove­ni­en. Den ven­der vi til­ba­ge til se­ne­re. Først zoo­mer vi li­ge ind på kam­pen mod Frank­rig. LANDSHOLDET ÅBNEDE KAM­PEN godt, men som den fran­ske b-ka­e­de li­ge fik indstil­let sig på hin­an­den, be­gynd­te de me­re og me­re at do­mi­ne­re op­gø­ret. Sam­ti­dig fik na­er­mest samt­li­ge dan­ske spil­le­re på ba­nen af uvis­se år­sa­ger lyst til at bi­dra­ge med en tek­nisk fejl pr. mand, og det straf­fe­de den skar­pe fran­ske kon­tra­ma­ski­ne promp­te.

Der­for var der fransk kon­trol til pau­sen, men dan­sker­ne åbnede igen godt i an­den halv­leg, efter land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son kon­se­kvent be­gynd­te at spil­le med en ek­stra mark­spil­ler. Der var spa­en­den­de tak­ter i det dan­ske over­tals­spil, men da der var rød­hvid-fø­ring på et par mål, kom stjernerne Ni­ko­la Ka­ra­batic og Thier­ry Omey­er på ba­nen. Og vend­te kamp­bil­le­det fuld­sta­en­dig.

Det var lidt som at se en flok un­ger, der hav­de haft ba­by­sit­ter på, og så plud­se­lig kom­mer mor og far hjem. Så var det slut med at sjo­ske rundt og hyg­ge sig uden at stå til an­svar for no­gen. Og så vandt Frank­rig 33-30. KAM­PEN EF­TER­LA­DER - som he­le grup­pe­spil­let - et lidt slø­ret ind­tryk af det dan­ske ni­veau, sy­nes jeg. Der er mo­ment­vis go­de ting, men der er og­så ting, som er pro­ble­ma­ti­ske. Ek­sem­pel­vis ha­en­ger for­sva­ret sta­dig ik­ke godt nok sammen, når mod­stan­der­ne sa­et­ter fart på og kom­mer med stort fy­sisk tryk. Og selv­om Mik­kel Han­sen bød ind med en for­nuf­tig kamp mod Frank­rig, får landsholdet sta­dig ik­ke nok ud­byt­te af at rå­de over ver­dens bed­ste an­grebs­spil­ler. Rent tak­tisk for­mår dan­sker­ne ik­ke at is­ce­nesa­et­te Han­sen dyg­tigt nok, og det bli­ver der­for for me­get op til ven­stre ba­ck­en at ska­be no­get på egen hånd. Jeg for­står sim­pelt­hen ik­ke, at hol­det efter to år un­der Gud­munds­sons le­del­se ik­ke er bed­re til den del af spil­let, selv­om jeg godt ved, at mod­stan­der­ne har stort fo­kus på den dan­ske stjer­ne.

En­de­lig har Dan­mark gan­ske en­kelt for få red­nin­ger. Der er grund til at va­e­re en smu­le be­kym­ret over, at Nik­las Lan­din, som sad på ba­en­ken i stør­ste­delen af kam­pen mod Frank­rig, åben­bart er så med­ta­get, at det vir­ke­de som om, han var til­ta­enkt en hel hvi­le­dag i gårs­da­gens kamp, hvor han al­li­ge­vel måt­te på ba­nen, da Jan­ni­ck Gre­en var skudt i sa­enk. OG SÅ VEN­DER vi til­ba­ge til ud­sig­ten til den tred­je OL-kvart­fi­na­le på stri­be for her­re­lands­hol­det. Kvart­fi­na­ler­ne har me­get skuf­fen­de va­e­ret en­de­sta­tio­nen for landsholdet ved de to se­ne­ste olym­pi­ske le­ge, og de vil så in­der­ligt ger­ne af­li­ve det kom­pleks og kom­me i se­mi­fi­na­len, så de kan få lov at spil­le om de OL-me­dal­jer, som dansk her­re­hånd­bold end­nu ik­ke har prø­vet at vin­de.

Selv­om Slove­ni­en må­ske ik­ke ly­der fryg­tind­g­y­den­de el­ler har skabt sto­re re­sul­ta­ter i de se­ne­ste år, skal man ik­ke ta­ge fejl. Det bli­ver en helt åben kamp mod et vel­spil­len­de slo­vensk mand­skab, der kun har tabt til Tys­kland i den an­den pul­je,

Mik­kel Han­sens ho­ved­pi­ne er mu­lig­vis stør­re end land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons efter gårs­da­gens kamp mod Frank­rig, men det er sta­dig ik­ke helt til at bli­ve klog på, hvad Dan­marks ni­veau egent­lig er - og nu ven­ter Slove­ni­en i kvart­fi­na­len. FO­TO: REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.