Me­dal­je­slu­ger

BT - - OL I RIO - HØJ KLASSE Benjamin Munk | bemu@spor­ten.dk

Las­se Nor­man Han­sen er ba­re 24 år. Det er va­erd at hu­ske, når man kig­ger over på li­sten over OL-dan­ske­re med man­ge me­dal­jer, som står på mod­ståen­de si­de. Han har nu – efter en ude-på-kan­te­naf-sto­len-op­le­vel­se i gårs­da­gens po­int­løb, der af­slut­te­de om­ni­um-di­sci­pli­nen ved OL – tre olym­pi­ske me­dal­jer, og han er som sagt ba­re 24 år. Nu hand­ler et pro­fes­sio­nelt cy­kel­ryt­ter­liv om me­get an­det, end hvor man lig­ger på en li­ste over dan­ske me­dal­je­ta­ge­re i me­re end 100 års olym­pi­ske le­ge, men hvis nu Las­se Nor­man skul­le vi­se sig at bli­ve ved med at hol­de liv i bå­de ta­lent og am­bi­tio­ner på cy­kel­ba­nen, er det til at få øje på, at han kan bli­ve en af al­le­ti­ders helt sto­re dan­ske me­dal­je­ta­ge­re.

Det, vi har set fra Nor­man i den olym­pi­ske ve­lodrom i de da­ge, der har va­e­ret kon­kur­ren­cer her, har sim­pelt­hen va­e­ret sta­er­kt og en af OLs helt sto­re dan­ske pra­e­sta­tio­ner. Fa­tal bom­mert Der var én bom­mert un­der­vejs, og den blev fa­tal.

Jeg tror, at Las­se Nor­man kun­ne ha­ve vun­det guld, hvis han ba­re hav­de nø­je­des med at la­ve en skuf­fen­de pra­e­sta­tion i ud­skil­nings­lø­bet søn­dag. Men det gjor­de han ik­ke, han kik­se­de to­talt og blev sim­pelt­hen num­mer sidst.

Det var der ik­ke råd til i et felt, der rum­me­de så me­get kva­li­tet, som det var til­fa­el­det i år.

Men han gjor­de, hvad han kun­ne for at ryd­de op efter sin fejl, da han i af­tes i det af­slut­ten­de po­int­løb vi­ste sit va­ed­del­øbsin­stink­tet frem og gik på jagt efter at for­sva­re sit olym­pi­ske guld fra Lon­don for fi­re år si­den.

Po­int­lø­bet var ik­ke ret gam­melt, før Las­se Nor­man sat­te af sted for at hen­te en om­gang og der­med brin­ge sig helt ind i kam­pen om den fi­ne­ste me­dal­je. Og efter at ha­ve bra­endt nog­le af si­ne man­ge, man­ge kra­ef­ter af i et langt sejt an­greb, li­ste­de han forbi Mark Ca­ven­dish i den sam­le­de stil­ling, da han tog en om­gang og vandt to spur­ter un­der­vejs.

Her­fra fik Nom­ran lov at ny­de en op­ma­er­k­som­hed fra Ca­ven­dish, som han na­ep­pe har op­le­vet, når de har mød­tes på lan­de­ve­je­ne. Og Ca­ven­dish lyk­ke­des med at mar­ke­re Nor­man fra at an­gri­be me­re og hen­te­de selv de spurt­po­int, der gjor­de, at bri­ten kral­ve­de forbi og slut­te­de som num­mer to efter Elia Vi­vi­a­ni og alt­så for­an Las­se Nor­man. Hal­ter på det tak­ti­ske Vi har un­der­vejs ved det­te OL set en ryt­ter, der vir­ke­lig hol­der al­ler­hø­je­ste klasse, men som alt­så må­ske og­så kun­ne ha­ve vun­det gul­det, hvis ta­len­tet for det tak­ti­ske spil hav­de va­e­ret sta­er­ke­re i ud­skil­nings­lø­bet.

Sportschef i DCU, Lars Bon­de, fik fint øje på beg­ge ting, da jeg i lø­bet af da­gen i går tal­te med ham om, hvor­dan han ser Las­se Nor­man Han­sen i dag i for­hold til for fi­re år si­den, hvor han som be­kendt hen­te­de gul­det i Lon­don.

»Rent men­ne­ske­ligt og ud­vik­lings­ma­es­sigt er der ik­ke så me­get, der er for­an­dret i for­hold til le­ge­ne i Lon­don. Det er sta­dig den sam­me Las­se og der­med den sam­me mel­lem­ting mel­lem at stå med en fyr, der sy­nes at va­e­re dum­pet lidt uim­po­ne­ret ned i den­ne ver­den med en fan­ta­stisk figh­terånd, men uden helt at ha­ve kna­ek­ket den tak­ti­ske ko­de. Der er sim­pelt­hen ik­ke an­dre ryt­te­re med Las­ses klasse, der vil­le kun­ne fucke et ud­skil­nings­løb op på den må­de, som han kom til at gø­re det,« sagde han.

Der­u­d­over har Bon­de op­le­vet de fi­re år, der er gå­et mel­lem gul­det i Lon­don og nu alt­så til to gan­ge bron­ze i Rio på den må­de, at Las­se Nor­man har mi­stet en lil­le smu­le på de kor­te di­sci­pli­ner, men om­vendt er ble­vet enormt staerk på de lidt la­en­ge­re, hvil­ket al­le og­så så, da han var den helt sto­re mo­tor på det hold, der kør­te bron­ze hjem i hold­for­føl­gel­ses­lø­bet fre­dag.

»Vi har set, at hver gang han kom­mer un­der DCUs vin­ger, bli­ver han ba­re me­get god. Det er sta­dig der, at han er klart bedst. Vo­res land­stra­e­ner, Cas­per Jør­gen­sen, ved, hvad der skal til, når han har Las­se. Og det kan jeg jo va­e­re rig­tig glad for, og det er jeg, men i for­hold til at kom­me ud i ver­den, der mang­ler han sta­dig lidt,« si­ger Bon­de. Med sin bron­ze­me­dal­je i om­ni­um er Las­se Nor­man Han­sen nu en ung mand i en me­get for­nem klub af dan­ske­re med tre el­ler fle­re OL-me­dal­jer

FO­TO: AFP

Las­se Nor­man Han­sen gik til an­greb fra star­ten i po­int­lø­bet, der er den sid­ste di­sci­plin i om­ni­um, og fik ka­em­pet sig til sin an­den bron­ze­me­dal­je i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.